Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:303 (2001-2002)
Innlevert: 11.04.2002
Sendt: 12.04.2002
Besvart: 22.04.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): I juni 2001 vedtok Stortinget å opprettholde blant annet marinemusikken i Horten. For folk flest betyr det å opprettholde et musikkorps at de får anledning til å avholde konserter for publikum og ikke bare sitte inne og øve. Det ser nå ut til at det er de største korpsene som blir styrket med nye stillinger og ikke de små. 3 stillinger går til den sentrale administrasjonen ved Musikkinspektoratet.
Hvorfor velger Forsvaret å utvide den sentrale ledelsen når det blir færre korps å administrere?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Stortingsrepresentant Anne Helen Rui stiller spørsmål om hvorfor Forsvaret velger å utvide den sentrale ledelsen av Forsvarets musikk ved at Musikkinspektøren i Forsvaret styrkes med tre nye stillinger, samtidig som antall korps reduseres fra syv til fem.

Forsvarets musikk vil i nær framtid bli omorganisert. Forsvarets distriktsmusikkorps Sørlandet og Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet ble besluttet nedlagt som militære korps i forbindelse med Stortingets behandling av Innst. S. nr. 342 for 2000-2001, jf. St.prp. nr. 45 for 2000-2001. De fem gjenværende militære korpsene vil ikke lenger motta administrativ støtte fra lokale avdelinger, men blir underlagt en felles ledelse under musikkinspektøren. I dag har musikkinspektøren tre personer ansatt som i hovedsak ivaretar musikkfaglige oppgaver. Etter omorganiseringen vil musikkinspektøren også bli tillagt ansvaret for personelladministrasjon og økonomiforvaltning for Forsvarets musikk. Disse oppgavene blir nå gradvis overført til musikkinspektøren.

Korpsene i Forsvarets musikk vil bli styrket både kunstnerisk og administrativt som følge av omorganiseringen. Hvert av korpsene vil få to nye administrative stillinger, og i tillegg vil de tre distriktsmusikkorpsene og Kongelig norske marines musikkorps få tilført to nye musikerstillinger. Forsvarets stabsmusikkorps vil få fire nye musikerstillinger. Totalt vil de fem korpsene og musikkinspektøren bli styrket med 25 stillinger.

Dette er i samsvar med forutsetningene for Stortingets vedtak om færre og mer funksjonelle korps, med noe større besetninger og administrativ styrking av korpsene.

Den skisserte styrkingen av korpsene vil ikke bli gjennomført før etter at det er tatt stilling til en mulig sivil overtaking av de to korpsene som er besluttet nedlagt som militære korps. Dette vil bli avklart i løpet av 2002, og den kunstneriske og administrative styrkingen av korpsene vil deretter bli iverksatt.

Avslutningsvis vil jeg nevne at vi i forbindelse med omorganiseringen av Forsvarets musikk har hatt nær kontakt med de berørte partene, og at den nye organisasjonen er utarbeidet i samråd med disse.