Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:307 (2001-2002)
Innlevert: 15.04.2002
Sendt: 16.04.2002
Besvart: 22.04.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Forsøksperioden for arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede er snart over. Brukere/brukerorganisasjoner melder at kriteriene for tilgang til ordningen er lite hensiktsmessige. Det vises blant annet til at de som mottar grunnstønad til transport, bilstønad eller uførepensjon kan være helt avhengig av ordningen for å kunne delta i arbeidsliv eller utdanning, men at disse i dag avvises.
Kan statsråden gjøre rede for status for løpende evaluering av forsøket, spesielt med henblikk på nevnte kriterier?

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Fra 1. august 2001 ble det iverksatt et forsøk med tilrettelagt transport for funksjonshemmede arbeidstakere og studenter. Forsøket er et samarbeidsprosjekt mellom Sosialdepartementet, Helsedepartementet og Samferdselsdepartementet.

Formålene med forsøket er å utvide/etablere transporttilbud som sikrer funksjonshemmede arbeidstakere og studenter muligheter for deltakelse i arbeidsliv og utdanning samt kompensere for merutgifter knyttet til transport. Målet med forsøket er videre å kartlegge hvilken betydning et bedret transporttilbud for funksjonshemmede får for redusert tilgang til uførepensjon og om dette tilbudet kan føre til at uføre kommer ut i arbeid eller i utdanning. Forsøket skal tilpasses de etablerte ordningene for transport og støtte og skal primært fange opp funksjonshemmede som faller utenfor dagens ordninger (bilstønad, grunnstønad, TT til arbeid og utdanning mv.). Dette betyr at forsøket ikke skal erstatte eksisterende ordninger, men være et supplement.

Formålet med forsøket er videre å vinne erfaringer med ulike organisasjonsmodeller før en permanent ordning iverksettes og lovfestes. Overgangsordninger skal sikres fram mot avklaring av om det er behov for å gjøre endringer i dagens regelverk i forbindelse med eventuell innføring av en permanent ordning.

Forsøkene baserer seg på utprøving av to modeller for organisering av en rasjonell transportordning. Den ene modellen er knyttet opp mot trygdeetaten og kjørekontorene. Den andre ordningen er knyttet til den fylkeskommunale transporttjenesten for funksjonshemmede (TT).

Departementet har engasjert Nordlandsforskning for å evaluere forsøket, og en evaluering av det første forsøksåret vil foreligge ved årsskiftet 2002/2003.

For å delta i forsøket kreves det at man har varige forflytningsvansker, som fører til at vedkommende ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningsstedet med offentlige kommunikasjonsmidler. Varighetsvilkåret er oppfylt dersom det kan sannsynliggjøres at forflytningsvanskene har en varighet på minst ett år. Det er en forutsetning for å komme inn under ordningen at vedkommende ikke mottar stønad til arbeids- eller utdanningsreiser fra andre offentlige instanser.

Dersom vedkommende har grunnstønad til arbeids- eller utdanningsreiser, og dette beløpet ikke dekker de reelle transportutgiftene, kan vedkommende få dekket det resterende transportbehovet gjennom forsøket. Alternativt kan vedkommende velge å frasi seg grunnstønaden og få full dekning gjennom forsøket.

Dersom vedkommende har stønad til bil fra folketrygden, kan vedkommende likevel falle innenfor ordningen. I perioder av året kan værforholdene være slik at vedkommende ikke kan kjøre bil og i slike perioder kan vedkommende få dekket sitt transportbehov via forsøket.

Personer som mottar 100 prosent uførepensjon faller utenfor forsøksordningen, dersom det ikke kan sannsynliggjøres at arbeidsforholdet vil føre til at pensjonen reduseres eller faller helt bort. Mange uføre arbeider eller har varig tilrettelagt arbeid i tillegg til uførepensjonen, og tjener opptil fribeløpet på 1 G (per i dag 51 360). Det har ikke vært meningen at funksjonshemmede skal få dekket sine reiser knyttet til arbeid innenfor fribeløpet.

Erfaringene så langt viser at det er få personer som benytter seg av de to ordningene. Bakgrunnen for det kan være at forsøksordningen startet opp på relativt kort varsel og kom sent i gang i forhold til nytt studieår. For å få et bedre grunnlag for å vurdere om ordningen bør gjøres permanent, ønsker Regjeringen å forlenge forsøket fram til juli 2003. En forlengning for hele studieåret 2002/2003 vil forhindre at noen lar være å søke om studieplass på grunn av manglende transportløsninger.

Dette vil også omtales i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2002.