Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:312 (2001-2002)
Innlevert: 17.04.2002
Sendt: 17.04.2002
Besvart: 24.04.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Skal idealismen til den enkelte politimann være avgjørende for at politiet skal kunne gjøre en god jobb i kampen mot narkotika, og hva bidrar i så fall departementet og Regjeringen med for å styrke politiet og hindre en slik utvikling?

Begrunnelse

Overskrift i Sunnmørsposten 26. mars 2002: "Idealisme avgjørende i politiets narkokamp". Politiførstebetjent Sindre Ryssevik ved Ålesund politistasjon hevder at politiets innsats mot narkotika er avhengig av idealisme og vilje til å jobbe på fritiden. Han viser til at politi som jobber med narkosaker må være tilgjengelige når kildene ønsker å prate, og at det igjen fører til svært mange telefoner på fritiden. I tillegg kreves det samtaler med kollegaer og organisering av aksjoner som går langt ut over betalt arbeidstid. Lensmannen i Eid, Webjørn Moa, bekrefter Rysseviks påstand. Begge to hevder at det er behov for en intensivering av arbeidet mot narkotika, og at det er det eneste som nytter og som gir resultater. Spørsmålsstiller er svært bekymret over den negative utviklingen vi opplever blant barn og unge som i stadig større grad bruker og selger narkotika. Spørsmålsstiller mener også at dagens situasjon tilsier at det er svært viktig med et engasjert politi, som tar narkotikaondet på alvor og som jobber intensivt med problemet.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Innsats mot rusmiddelproblemer er et prioritert område for Regjeringen, og politiets innsats er viktig både i forhold til forebygging og i forhold til etterforsking og oppklaring av straffbare handlinger.

Den enkelte medarbeiders motivasjon er av stor betydning for kvaliteten på politiets innsats, og jeg vil i denne sammenheng understreke betydningen av det meget viktige arbeidet som daglig utføres av motiverte medarbeidere. Det er imidlertid viktig at også ressursdisponeringer, tjenesteordninger og prioriteringer i det enkelte politidistrikt bidrar til at det blir en systematisk innsats mot narkotikaondet. Dette er politimestrenes ansvar.

Som et ledd i en helhetlig problemløsning, utarbeider Politidirektoratet en nasjonal handlingsplan mot narkotikakriminalitet. Denne planen vil være et viktig element i vår nasjonale innsats mot rusmiddelproblemer, slik at politiet i sterkere grad skal kunne prioritere ressurser for å bekjempe narkotikarelatert kriminalitet. Innsats rettet mot barne- og ungdomsmiljøer vil stå sentralt. Likeledes gjelder det hvitvasking av utbytte. Alle sider av narkotikaproblemet vil imidlertid ikke kunne løses av politiet alene. Samarbeid med andre offentlige myndigheter vil derfor bli vektlagt som et nøkkeltiltak for en helhetlig narkotikabekjempelse. I denne forbindelse vil jeg også vise til at Regjeringen arbeider med en egen handlingsplan mot rusmisbruk, hvor en rekke departementer er involvert, herunder Justisdepartementet.

De tiltakene som trekkes opp i Politidirektoratets handlingsplan, skal iverksettes i det enkelte politidistrikt. Innenfor de rammer som trekkes opp i handlingsplanen, forutsetter jeg at Politidirektoratet og de enkelte politimestre gjennom sin detaljplanlegging foretar prioriteringer, disponerer ressurser og tilrettelegger tjenesteordningene slik de har ansvaret for og slik at man totalt sett får en mest mulig effektiv innsats.