Skriftlig spørsmål fra Carsten Dybevig (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:318 (2001-2002)
Innlevert: 18.04.2002
Sendt: 19.04.2002
Besvart: 26.04.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Carsten Dybevig (H)

Spørsmål

Carsten Dybevig (H): Politiet hevder i et intervju med NRK Østfold at Telenor vil bruke fire måneder på å fremskaffe elektroniske spor som kan være viktige i politiets etterforskning i en drapssak.
Hva vil justisministeren gjøre av handlinger for å gi politiet bedre kildetilgang i etterforskningen av drapssaker og forsvinningssaker, men også i andre saker hvor elektroniske spor kan ha avgjørende betydning for oppklaringen av en sak?

Begrunnelse

Elektroniske spor har ofte vist seg å bli svært viktige i å kartlegge berørte personers bevegelsesmønster i forsvinnings- og drapssaker. Det er et viktig mål vedtatt i årets statsbudsjett, jf. kap. om Justisdepartementet, at reaksjonstiden fra kriminell handling til endelig dom faller, skal reduseres. Da er det også viktig å redusere tiden fra den kriminelle handlingen skjer til saken er ferdig oppklart fra politiets side. Erfaringsmessig viser det seg at desto tidligere politiet får kartlagt de faktiske forhold, desto større mulighet er det for at saken oppklares.
Det viser seg at Telenor trengte 4 måneder på å skaffe politiet i Moss viktig informasjon i etterforskningen av drapet på en 14-årig jente, som ble funnet død 20. mars.
Politidirektoratet (POD) hevder i intervju med NRK Østfold at Telenor vil bruke 4 måneder på å finne frem de opplysninger som politiet trenger. Svarene fra NetCom påstår politiet har en langt raskere svartid.
Dette er en bekymringsfull tendens som etter min oppfatning vil forringe politiarbeidet, og om det vedvarer sabotere politiets etterforskningsmetoder i vesentlig grad. Kriminalitetsbekjempelsen må ikke være avhengig av at betydelige kildeinstitutter forsinker etterforskningsarbeidet.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg har som statsråd vært opptatt av å sikre at politiet har tjenlige midler i bekjempelsen av kriminalitet. Dette gjelder ikke minst spørsmålet om å sikre politiet mulighet for faktisk tilgang til beviser i moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og som de etter lovgivningen kan kreve utlevert.

Når det gjelder det omtalte tilfelle fra Moss ønsker jeg ikke å gå i detalj i den. Men uansett om årsaken var at dataene var vanskelig tilgjengelig, eller at det hadde sin årsak i lav prioritering fra Telenors side, finner jeg det uakseptabelt at det skal ta så lang tid å få ut viktige beviser.

Med bakgrunn i denne saken har departementet tatt kontakt med Politidirektoratet og Riksadvokaten, både for å få en redegjørelse for problemet, og dernest for å initiere nødvendige tiltak for å løse det.