Skriftlig spørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:322 (2001-2002)
Innlevert: 19.04.2002
Sendt: 19.04.2002
Besvart: 30.04.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): Stykkprisfinansiering av barnehagene vil innebære at kommunale og private barnehager vil få den samme økonomiske støtte. Da bør det også kreves at kommunale og private barnehager pålegges de samme forpliktelsene.
Innebærer dette at Regjeringen vil kreve likelydende opptakskriterier i kommunale og private barnehager, eller hvordan vil Regjeringen på annen måte hindre at kommunale barnehager blir sittende med hoveddelen av barn med spesielle behov?

Begrunnelse

Den store forskjellen mellom kommunale og private barnehager er opptakskriteriene. Private barnehager har som regel ansiennitet og søsken som 1. prioritet. Kommunale barnehager har som regel sosialmedisinske hensyn som 1. prioritet. Eksempler på sosialmedisinske hensyn er forhold i hjemmet, barnevernsbarn, sent utviklede barn, spesielle syndrom, talefeil, sterk astma etc.
Det kommunale tilskuddet blir som regel brukt som tilskudd til kommunale barnehager slik at disse kan gi søskenmoderasjon, ekstrabemanning for å håndtere barn som er kommet inn på bakgrunn av sosialmedisinske årsaker, gi henstand med betaling dersom forsørger en kort periode er uten inntekt, gi graderte betalingssatser ut fra inntekt osv.
Mange kommuner gir også noe tilskudd til private barnehager. Det vanlige er å gi støtte slik at de private barnehagene kan tilby søskenmoderasjon. Dessuten gir mange kommuner gratis opparbeidet tomt til bygging av private barnehager.
Årsaken til at de kommunale barnehagene får størsteparten av den kommunale støtten er at de påtar seg oppgaver som krever ekstra utgifter. Ved stykkprisfinansiering vil den statlige og kommunale støtten slås sammen og overføres barnehagene i forhold til antall barn. Dersom private barnehager ikke pålegges de samme forpliktelsene som kommunale barnehager og de allikevel får den samme økonomiske støtten, så vil de kommunale barnehagene komme veldig dårlig ut. I siste omgang kan stykkprisfinansieringen ramme barn med spesielle behov.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Barn med funksjonshemming er i dag gitt prioritet ved opptak til barnehager. Dette reguleres av barnehageloven, og vilkåret er at barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage. Den eller de som har foreldreansvaret avgjør endelig om barnet kan ha nytte av oppholdet. Denne retten innebærer at barnet går foran andre søkere. Denne bestemmelsen gjelder både for kommunale og private barnehager. Imidlertid er det kommunen som er gitt det praktiske og økonomiske ansvaret for at barn med funksjonshemming får tilbud om plass i barnehage. Kommunen skal som tilsynsmyndighet se til at de private barnehagene overholder denne bestemmelsen. Staten yter et tilskudd til tiltak for barn med funksjonshemming i barnehage. Dette tilskuddet utbetales til kommunen som fordeler det til barnehagene etter søknad.

Kommunen kan ikke nekte funksjonshemmede barn plass i barnehage på grunn av dårlig økonomi. Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for merkostnadene, utover det staten yter i tilskudd, også overfor private barnehager. Kommunen har derfor en viss mulighet til å styre hvilken barnehage barnet skal gå i, bl.a. på bakgrunn av hvilke barnehager som allerede har et tilrettelagt tilbud til den type funksjonshemming. En annen begrunnelse kan være at særskilt kompetent personale allerede er tilknyttet en spesiell barnehage. Dette kan være en av årsakene til at hoveddelen av barn med spesielle behov får plass i kommunale barnehager.

Regjeringen er opptatt av at ikke omleggingen av finansieringen skal ramme barnehagetilbudet til barn med spesielle behov. Ved lik økonomisk støtte bør barnehagene pålegges de samme forpliktelsene. Målet er en mer lik fordeling av barn med spesielle behov i kommunale og private barnehager. Dette er også et uttalt ønske fra private barnehagers interesseorganisasjon.

Regjeringen vurderer nå ulike innretninger på det offentlige tilskuddet til barnehagene. Hensynet til barn med spesielle behov tilsier at dette ses på spesielt. På dette tidspunktet er det ikke utarbeidet forslag om å innføre krav om likelydende opptakskriterier i kommunale og private barnehager.