Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:326 (2001-2002)
Innlevert: 22.04.2002
Sendt: 22.04.2002
Besvart: 25.04.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): I FN og NATO-operasjoner ligger det et avtaleverk til grunn, gjerne omtalt som "Rules of Engagement". I dette avtaleverket omhandles bl.a. de ulike partnernes forhold til internasjonale konvensjoner og hvordan man skal forholde seg til dette. I Afghanistan står norske styrker under amerikansk kommando.
Hvilket formalisert avtalegrunnlag finnes mellom Norge og USA for norske styrkers deltakelse i Afghanistan?

Begrunnelse

Jeg vil understreke at jeg ikke på noen måte har grunnlag for å mene at norske styrker i Afghanistan bryter internasjonale konvensjoner som Norge har undertegnet. Det er imidlertid en ny og spesiell situasjon at norske styrker står under amerikansk kommando i Afghanistan, og vi kan ikke utelukke at slike situasjoner kan oppstå igjen. USA og Norge har ulikt forhold til folkeretten, f.eks. ved at USA ikke har undertegnet landminekonvensjonen og tilleggsprotokollene til Genèvekonvensjonene som bl.a. gir sivile sterkere beskyttelse. I tillegg praktiserer USA dødsstraff - noe som kan ha betydning i forhold til fangebehandling. På denne bakgrunn ønsker jeg å vite hvilke formelle avtaler USA og Norge har inngått som grunnlag for den norske deltakelsen i Afghanistan.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Norge har overfor USA skriftlig satt som vilkår for deltakelsen i operasjon "Enduring Freedom" at de norske soldatene er under norsk jurisdiksjon og ikke kan settes til oppdrag som innebærer brudd på norsk lov eller norske folkerettslige forpliktelser. Soldatene er altså stillet under kommando på spesielle vilkår som er akseptert fra amerikansk side. Ytterligere begrensninger for hvilke oppdrag styrkene kan settes til, er meddelt i forbindelse med meldingene om kommandooverføring for de relevante styrkeenheter. Oppdrag som går ut over begrensningene skal sendes hjem for godkjennelse av norske myndigheter i hvert enkelt tilfelle.

For øvrig er det ikke inngått formelle avtaler mellom Norge og USA som regulerer deltakelsen i operasjonen. Jeg vil imidlertid understreke at de felles "Rules of Engagement" som styrkene opererer under, er gjennomgått og akseptert av norske myndigheter nettopp for å forsikre oss om at maktanvendelsesreglene er i samsvar med norsk rett og norske internasjonale forpliktelser.