Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:50 (1997-98)
Innlevert: 21.01.1998
Sendt: 21.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): "I spørretimen den 17. desember 1997 uttalte samferdselsministeren, som svar på spørsmål fra representanten Jan Simonsen, at Nærbø trafikkstasjon ikke kan kreve at kandidater som framstiller seg til praktisk førerprøve i klasse B skal være med på en dobbelt prøve. Er det likevel slik å forstå at det ikke er noe i veien for at Nærbø trafikkstasjon gjennomfører doble prøver når dette skjer i full frivillighet fra kandidatens side, og når det gjøres klart at kandidaten har et alternativ?"

Begrunnelse

Siden sommeren 1995 har Nærbø trafikkstasjon vært prøvested for kjøring ved førerprøver i klasse B. Det har vært et vilkår for ordningen at en viss andel av førerprøvene gjennomføres som såkalte doble prøver, på den måten at to førerprøver avvikles etter hverandre slik at det blir mulig å lage en prøve som er tilstrekkelig vanskelig.
I sitt svar i spørretimen 17. desember 1997 viste samferdselsmininster til at Vegdirektoratet har uttalt at det kan være betenkelige sider ved en slik prøveavvikling av hensyn til publikums interesser. Det handler om publikums frihet i forhold til en offentlig instans, og at den enkelte kandidat bør ha krav på full individuell behandling. Dette har jeg full forståelse for.
Når jeg reiser mitt spørsmål er det fordi tilbudet ved Nærbø trafikkstasjon har vært utmerket for publikum i området. Dersom det ikke gis anledning til å gjennomføre doble førerprøver vil det føre til at denne stasjonen, som fungerer meget godt og er et viktig tilbud med flere tjenester, blir nedlagt.
Det må derfor avklares om Nærbø trafikkstasjon fortsatt har anledning til å gjennomføre doble førerprøver, når de hensyn til publikum som går fram av mitt spørsmål er tilstrekkelig ivaretatt.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Innledningsvis vil jeg få presisere at ansvaret for trafikkstasjonenes daglige virksomhet, herunder eksempelvis trafikkfaglige vurderinger i forhold til avholdelse av førerprøver og avgjørelser mht stasjonenes ressursbruk, er tillagt vegkontoret i det enkelte fylke. Jeg ser det derfor ikke som naturlig at Samferdselsdepartementet skal ha noen aktiv rolle i de vurderinger som nå gjøres av vegkontor/Vegdirektoratet i denne særskilte saken, eller generelt ift bruken av såkalte "doble" førerprøver. Svaret ift ditt spørsmål er derfor basert på opplysninger innhentet fra Vegdirektoratet.

Når det ved Nærbø trafikkstasjon tidligere har blitt stilt krav om kjøring av såkalte "doble" førerprøver, dvs at to førerprøver med to kandidater i bilen tas etter hverandre på samme runde fra trafikkstasjonen, har det bakgrunn i vegkontorets vurdering av trafikktetthet og trafikale forhold i Nærbø-området, samt stedets beliggenhet nær bysentra som Sandnes og Stavanger. Vegkontorets vurdering har vært at det er vanskelig å få til en prøve som er krevende nok i Nærbø, og at doble førerprøver derfor har vært nødvendig for å få prøvet kandidatene i sentrale prøvemomenter.

Som det fremgår av mitt svar til representanten Jan Simonsen i spørretimen 17. desember 1997, ser Vegdirektoratet betenkelige sider ved ordningen i Nærbø, ved at en slik prøveavvikling ikke i tilstrekkelig grad ivaretar publikums frihet i forhold til en offentlig instans, og til individuell behandling som kandidaten bør ha krav på. På denne bakgrunn ble vegkontoret i Rogaland gitt beskjed om at Nærbø trafikkstasjon ikke kan kreve at kandidatene skal være med på en dobbel førerprøve.

Førerprøven i klasse B er standardisert med faste ruter, og kriterier for gjennomføring og bedømming av prøven er utarbeidet for å sikre mest mulig lik evaluering av den enkelte kandidat. Rammen for varighet av praktisk prøve klasse B er 80 minutter, herav 65 minutters kjøring. Innenfor denne rammen skal prøven gjennomføres med innledning, sikkerhetskontroll, kjøring av en fast prøverute og avslutning på prøvestedet hvor utfallet av prøven meddeles kandidaten.

Generelt bør et førerprøvested, etter Vegdirektoratets vurdering, ha et trafikkgrunnlag som tilfredsstiller kravene til en prøve med normal varighet. Hvis dette ikke er mulig, og det derfor skal gjenomføres doble prøver, må det være under full frivillighet fra kandidatens side og at prøven alternativt kan tas ved annet prøvested.

Vegkontoret i Rogaland foretar nå en ny vurdering av om Nærbø er et egnet sted for avholdelse av vanlige, enkle førerprøver. På bakgrunn av henvendelser til Samferdselsdepartementet angående opprettholdelse av Nærbø som førerprøvested, har departementet bedt Vegdirektoratet, i samarbeid med Rogaland vegkontor, å foreta en gjennomgang av konsekvensene av omlegging av førerprøveordningen ved Nærbø. Herunder omfatter vurderingen økonomiske og praktiske følger for kandidater og kjøreskoler, samt for publikum og næringsliv, og i forhold til øvrige tjenester ved stasjonen.

På denne bakgrunn finner jeg det som nevnt ovenfor ikke hensiktsmessig å gå nærmere inn i denne saken. Beslutningen om Nærbø som prøvested for førerprøve klasse B er det vegkontoret i Rogaland som må ta etter å ha gjennomført vurderingen som nevnt ovenfor, og som må omfatte eventuell avholdelse av doble prøver under full frivillighet og med klargjøring av alternativ for kandidaten.