Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:328 (2001-2002)
Innlevert: 22.04.2002
Sendt: 23.04.2002
Besvart: 26.04.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Vil statsråden gi sin støtte på generalforsamlingen til forslaget om å gi Statoils ledelse fullmakt til å bruke aksjene som var tiltenkt private aksjeeiere til å etablere opsjonsprogrammer for ledelsen og andre ansatte?

Begrunnelse

Jeg viser til oppslag i Dagens Næringsliv 17. april der det framgår at ledelsen i Statoil ønsker fullmakt fra generalforsamlingen til å opprette et opsjonsprogram for ledelsen og ansatte.
I forbindelse med privatiseringen overførte staten 25 millioner aksjer til selskapet som skulle deles ut som bonusaksjer til private aksjonærer. For hver tiende aksje som ble beholdt i ett år, skulle aksjonærene motta én bonusaksje. Imidlertid viser det seg at over 90 pst. av disse aksjene, med en markedsverdi på 1,6 mrd. ikke blir delt ut til dette formålet. Disse aksjene ønsker ledelsen i selskapet nå å bruke til incentivordninger for seg selv og ansatte i selskapet, primært gjennom opsjonsordninger.
Ledelsen i Statoil har allerede hatt en svært sterk lønnsøkning etter børsintroduksjonen, og kan ikke sies å være underbetalt. Det eksisterer bonusprogrammer for ledelse på inntil 20 pst. av lønnen, og også for øvrige ansatte. For ledelsen er denne basert på en helhetsvurdering fra styret.
Erfaringer fra mange selskaper, ikke minst Enron, har vist at opsjonsprogrammer for ledelsen kan gi svært uheldige effekter. Dette bidrar til at fokus flyttes fra langsiktig verdiskapning til kortsiktig utvikling av aksjekursen. I tillegg kan det gi incentiver til manipulering med aksjekursen. Kostnaden ved et slikt opsjonsprogram bæres av de øvrige aksjonærene, som i denne sammenheng hovedsakelig er staten.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Stortingsrepresentant Djupedal viser til artikkel i Dagens Næringsliv 16. april 2002 hvor det hevdes at Statoil ønsker å innføre et opsjonsprogram for ledelse og ansatte i selskapet. I artikkelen sies det at til dette formål ønsker Statoil å bruke deler av de 25 millioner aksjene selskapet ervervet fra staten på generalforsamlingen den 25. mai 2001.

I ekstraordinær generalforsamling i Statoil 25. mai 2001 ble det bl.a. vedtatt følgende:

"I henhold til allmennaksjeloven § 10-20 økes selskapets aksjekapital med NOK 62.500.000 ved overføring fra fri egenkapital. Forhøyelsen gjennomføres ved utstedelse av 25.000.000 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 2,50. Selskapets eneaksjonær gir avkall på sin rett til aksjene i favør av selskapet.

Selskapet kan ikke uten generalforsamlingens godkjennelse avhende eller disponere over de nye aksjene annet enn som ledd i tildeling av bonusaksjer i henhold til vilkårene for det tilbud til allmennheten som vil bli gjennomført i forbindelse med den planlagte børsnoteringen av selskapets aksjer.

Vedtektene § 3 endres slik at den får følgende ordlyd:

"Selskapets aksjekapital er NOK 5.002.214.000,- fordelt på 2.000.995.600,- aksjer à kr 2,50,-.""

På generalforsamlingen 25. mai 2001 ble det også vedtatt at for hver tiende aksje som fysiske personer kjøpte opp til 25 000 kr, skulle det vederlagsfritt tildeles en bonusaksje, dersom kjøperen beholdt aksjene i ett år. For Statoil-ansatte i Norge var grensen 75 000 kr. Slike bonusaksjer skal i sin helhet tildeles fra selskapets beholdning av egne aksjer.

Det er dermed på det rene at staten, som eneeier i Statoil, ga avkall på de 25 millioner aksjene til fordel for selskapet, ved vedtaket i generalforsamlingen 25. mai 2001. Det er imidlertid helt klart at styret ikke kan benytte disse aksjene til annet enn tildeling av bonusaksjer til allmennheten og Statoil-ansatte i Norge som nevnt over. For at styret skal kunne avhende eller disponere over disse på annen måte må det fattes vedtak om dette i generalforsamlingen.

Jeg har forstått det slik at på generalforsamlingen den 7. mai 2002 vil styret be om at det blir åpnet for tildeling av bonusaksjer til Statoil-ansatte utenfor Norge i etterkant av børsintroduksjonen på tilsvarende vilkår som for de norske ansatte. Dette for å behandle alle Statoil-ansatte likt.

Styret vil videre be generalforsamlingen ta til etterretning at styret vurderer aksjekjøpsopsjons- og/eller incentivordninger for ansatte i Statoilkonsernet. Et eventuelt forslag om dette fremlegges for neste generalforsamling. Styret har ikke bedt om Olje- og energidepartementets syn på dette forslaget. Jeg legger for min del til grunn at forslaget ikke vil bli realitetsbehandlet på generalforsamlingen 7. mai 2002.