Skriftlig spørsmål fra Eva M. Nielsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:334 (2001-2002)
Innlevert: 24.04.2002
Sendt: 24.04.2002
Besvart: 29.04.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Eva M. Nielsen (A)

Spørsmål

Eva M. Nielsen (A): Omstillingsarbeidet i Statens vegvesen har tatt betydelig lengre tid enn forutsatt. Dette har ført til betydelige frustrasjoner blant ledelse og ansatte i fylkenes produksjonsavdelinger. Frykten for at fremtidig konkurransekraft kan svekkes er stor. Også de ansattes pensjonsrettigheter føles satt under press.
Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i omorganiseringsprosessen på produksjonssiden, og hvilken fremdriftsplan jobbes det nå etter?

Begrunnelse

Fra hele landet kommer det nå meldinger om at de ansatte i Statens vegvesens produksjonsavdelinger fortviler over Samferdselsdepartementets sendrektighet i arbeidet med å få omstillingsstrukturen på plass. Det har tidligere vært antydet at rammeverket rundt dette arbeidet skulle være på plass i februar 2002. Blant annet skulle styrets sammensetning da være avklart.
Disse stadige utsettelsene skaper usikkerhet i etaten og vanskeliggjør planarbeidet. Konsekvensen blir at de dyktigste fagfolkene søker seg over i annen virksomhet, og et fremtidig statlig produksjonsselskap vil ha mistet betydelig konkurransekraft. Tap av fagarbeidere og ingeniører kan på sikt bli et stort problem for det statlige foretaket. Etablerte entreprenørfirmaer tapper Vegvesenet for fagfolk. Det stilles spørsmål om dette er en villet utvikling. Dersom Vegvesenets produksjonsavdeling, et fremtidig AS, skal være konkurransedyktig må ikke statens stille seg slik at fagfolkene har forlatt etaten allerede før konkurranseutsettingen er et faktum.
Samtidig ser vi at organisasjonen frykter for hva som vil skje med de ansattes pensjonsrettigheter. Statens vegvesen har i mange distrikter vært en betydelig arbeidsgiver med særdeles stabilt mannskap. Det er dårlig personalpolitikk å la slike vesentlige problemstillinger stå ubesvart så lenge. Nå venter etatens mange voksne arbeidstakere på en snarlig avklaring.
Statens vegvesen er en stor aktør innen norsk entreprenørnæring. Omstillingen vil skape endringer som krever at Samferdselsdepartementet uten ugrunnet opphold kommer med de avklaringer fagorganisasjonene lenge har etterlyst.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det arbeides intensivt med omstillingsarbeidet i forbindelse med organiseringen av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til et statsaksjeselskap. Departementet har et tett og godt samarbeid med Vegdirektoratet i denne saken, samtidig som ekstern ekspertise benyttes for å bistå i sentrale spørsmål. Dette er en sak av svært omfattende karakter, hvor mange delproblemstillinger må løses for å få en best mulig helhet.

Jeg er ivrig opptatt av at alle som er involvert i arbeidet arbeider mot et felles mål om å gjøre selskapet best mulig rustet til å kunne hevde seg i konkurransen med de private aktørene i markedet. Omorganiseringen skal skje i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Når det gjelder endelig valg av pensjonsordning i selskapet, vil dette i likhet med andre sentrale spørsmål angående selskapets rammebetingelser, være en sak styret - der de ansatte vil være representert - må ta stilling til. Samferdselsdepartementet har imidlertid avklart med Arbeids- og administrasjonsdepartementet at selskapet om ønskelig kan inngå pensjonsavtale med Statens Pensjonskasse. Denne avtalen kan om ønskelig være av midlertidig karakter. Jeg legger til grunn at styret velger en pensjonsordning som både ivaretar de ansattes behov for gode pensjonsvilkår og selskapets behov for en ordning der kostnadene ligger innenfor en forsvarlig ramme.

Når det gjelder fremdriften i arbeidet tar departementet som kjent sikte på å opprette det permanente selskapet med virkning fra 1. januar 2003. Jeg vil redegjøre for omorganisering av produksjonsvirksomheten for Stortinget både i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett nå i vår og til høsten. Hovedframlegget for Stortinget, herunder åpningsbalansen for selskapet, vil bli i forbindelse med statsbudsjettet til høsten.