Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:337 (2001-2002)
Innlevert: 24.04.2002
Sendt: 25.04.2002
Besvart: 06.05.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Dagbladet avslørte 26. februar og 22. april i år at Norge har kjøpt våpen fra Israel. Stortingets utredningsseksjon bad etter forespørsel fra Sosialistisk Venstreparti, Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) om en oversikt over hvilke land Norge har kjøpt våpen fra de siste fem årene.
Hva er bakgrunnen for at Israel ikke var nevnt på den oversikten som FLO leverte som svar på forespørselen, og er det flere land som er utelatt fra FLOs side i denne sammenhengen?

Begrunnelse

Etter oppslaget om kjøp av israelske panservernraketter i Dagbladet 26. februar, bad Sosialistisk Venstreparti Stortingets utredningsseksjon om svar på følgende spørsmål: Hvilke land har Norge kjøpt våpen fra de siste fem årene, og kan det vedtas et regelverk som forhindrer innkjøp av våpen fra land som er i krig. Stortingets utredningsseksjon svarte på dette 12. mars, og opplyste at Forsvarets Logistikkorganisasjon hadde gitt en oversikt over innkjøp av våpen de siste fem årene som viste at Norge med unntak av Sverige, kun hadde kjøpt våpen fra NATO-land. De land som ble nevnt var: Sverige, Tyskland, Storbritannia/England, Canada, Belgia, Italia, Danmark, Østerrike og USA.
Det er på det rene at det ikke er formelle hindre i veien for at Norge kan kjøpe våpen fra Israel, med mindre kjøpene er av en slik størrelsesorden at de kan utløse krav om gjenkjøp fra Norge. Det framstår imidlertid som politisk uheldig og kontroversielt at Norge støtter våpenindustrien i Israel i en tid med kraftig opptrapping av militære angrep fra Israel mot befolkningen i de okkuperte område. I lys av dette er det særlig uheldig at Stortinget ikke har mottatt korrekt informasjon fra Forsvaret.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Stortingsrepresentanten spør om bakgrunnen for at Forsvarets Logistikkorganisasjon ga ufullstendig informasjon til Stortingets utredningsseksjon da denne, etter forespørsel fra Sosialistisk Venstreparti, bad om en oversikt over hvilke land Forsvaret har kjøpt våpen fra de siste fem årene.

Forsvarssjefen beklaget i en pressemelding 25. april 2002 at det var gitt ufullstendig informasjon om norske våpenkjøp fra Israel. Han pekte på at det var begått to saksbehandlingsfeil. Dette innebar at informasjonen ble fremsendt utenom det etablerte linjeansvaret og at informasjonen var ufullstendig.

Forsvaret gjennomgår nå alle rutiner knyttet til kjøp av forsvarsmateriell og informasjonsflyt. Jeg har bedt Forsvarssjefen utarbeide en fullstendig oversikt over hvilke land Forsvaret har kjøpt forsvarsmateriell fra de siste fem årene.

Tillegg til svar 27. mai 2002:

UFULLSTENDIG INFORMASJON FRA FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON OM KJØP AV FORSVARSMATERIELL.

Jeg viser til mitt brev datert 6. mai 2002 hvor jeg gir et foreløpig svar til stortingsrepresentant Kjetil Bjørklund på hans spørsmål nr. 337.

Forsvarets overkommando (FO) har nå utarbeidet en fullstendig oversikt over hvilke land de har kjøpt forsvarsmateriell fra de siste fem årene.

I tillegg til de land som står på den listen som tidligere er oversendt til Stortinget, er det gjennomført anskaffelser av forsvarsmateriell fra følgende land: Israel, Sveits, Finland, Italia, Sør-Afrika, Nederland, Danmark, Ungarn, Luxembourg, Tsjekkia og Irland.

FO har presisert at denne listen kun inneholder land hvor de har hovedkontrakter. Listen inneholder ikke land som har levert delsystemer, komponenter eller software som del av en underleveranse.