Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:338 (2001-2002)
Innlevert: 24.04.2002
Sendt: 25.04.2002
Besvart: 03.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I 1994 vedtok Stortinget å be Regjeringen fremme forslag om innføring av egenjournal i helsevesenet. I lov om helsepersonell er det nå gitt forskriftshjemmel for å gi helsepersonell plikt til å føre egenjournal.
Når vil helseministeren følge opp Stortingets vedtak og lovens innhold?

Begrunnelse

Innføring av egenjournal i helsevesenet vil kunne bidra til å bedre kommunikasjonen og tilgjengeligheten av korrekte opplysninger vedrørende pasientens tilstand og behandling. Mangelfulle opplysninger om pasienten kan bli et alvorlig problem i gitte tilfeller, og innføring av egenjournal og en plikt for helsevesenet til å påtegne pasientens journal vil gi en bedre sikkerhet for, til enhver tid, å ha korrekt informasjon. Pasienten selv blir bindeledd mellom ulike tjenestenivåer og institusjoner og kan sikre seg at informasjonen i journalen er korrekt. I Legekunsten nr. 1 for 2002 sier helseministeren at den muligheten til å gi forskrifter som Stortinget har vedtatt under behandlingen av lov om helsepersonell i 1999 foreløpig ikke er benyttet. Etter min mening vil det være av betydning for pasientenes sikkerhet at egenjournal og helsepersonells plikt til å føre denne blir lovfestet. På denne måten vil egenjournalens troverdighet styrkes og den blir et nyttig hjelpemiddel i pasientbehandlingen.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Stortingets vedtak om å fremme forslag om innføring av egenjournal er fulgt opp ved at det i helsepersonelloven er gitt en forskriftshjemmel for å kunne pålegge helsepersonell å føre egenjournal som pasienten selv skal oppbevare.

For å skaffe et bedre grunnlag for å vurdere innføring av egenjournal, støtter departementet et pilotprosjekt der elektroniske helsekort prøves ut overfor gravide i 5 kommuner. Erfaringene fra dette prosjektet vil kunne gi nyttig kunnskap og veiledning i forhold til det videre arbeidet med denne saken.

Utviklingen med hensyn til å føre elektronisk journal har også gått svært raskt de senere årene. I dag er det allerede svært enkelt å ta utskrift fra en elektronisk journal, overføre hele eller deler av en journal fra ett helsepersonell til et annet helsepersonell (eller til annen virksomhet) samt gi lesetilgang for annet helsepersonell dersom det er ønskelig. Vi må derfor vurdere om egenjournal, i den forstand det fremgår av helsepersonellovens forarbeider, er veien å gå. Ettersom det i dag er enkelt å ta en utskrift av den til enhver tid gjeldende journal, til de pasientene som kan ha nytte av å få en slik, kan spørsmålet være om dette er en bedre løsning.

Jeg ønsker å avvente ovennevnte prosesser før jeg går videre med spørsmålet om en forskrift om egenjournal.