Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:341 (2001-2002)
Innlevert: 25.04.2002
Sendt: 26.04.2002
Besvart: 03.05.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Det vises til statsrådens svar i ordinær spørretime 24. april d.å. angående E16 Fillefjell at det ikke var nødvendig med noen strakstiltak da ulykkene på strekningen Øye-Borlaug etter statsrådens mening ikke var av alvorlig art.
Vil statsråden komme med strakstiltak når det gjelder Rv 33 Minnesund-Gjøvik?

Begrunnelse

Det vises til mange stygge ulykker i løpet av kort tid, dessverre med tragisk utgang for en del av ulykkene, på strekningen Minnesund-Gjøvik, Rv 33.
Rv 33 er en viktig hovedforbindelse mellom E16 og E6 og har en særdeles dårlig standard på mange strekninger. Spesielt ille er standarden på strekningen Lena-Minnesund (Skreiaberget) med smal vegbredde og ofte ras i Skreiaberget. Det ble i forliket mellom Fremskrittspartiet og Regjeringen bevilget 4 mill. kr til utbedringer i Skreiaberget. Statens vegvesen anslår en full utbedring for hele strekningen Gjøvik-Minnesund til om lag 600 mill. kr.
Rv 33 er også hovedveien til Gardermoen og viktigste trafikkåre for vogntog ifra bedrifter som Nammo, RA, Hydro, Mustad m.m.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jeg vil først understreke at jeg på ingen måte har gitt uttrykk for at den enkelte ulykke ikke er alvorlig for de den rammer. Jeg understreket nettopp dette i mitt svar den 24. april, men viste derimot til at det ikke har vært noen dramatisk økning i antallet ulykker på strekningen.

Strekningen på Rv 33 mellom Minnesund i Akershus og Gjøvik i Oppland er på ca. 60 km, hvorav ca. 37 km ligger i Oppland og ca. 23 km i Akershus. Store deler av strekningen har lav standard med smal og svingete veg, og det mangler gang- og sykkelveg. Det er anslått at full utbedring til vegnormalstandard vil koste i størrelsesorden 600 mill. kr.

På hele strekningen skjedde det i 2000 og 2001 til sammen 37 ulykker med personskade, hvorav 6 alvorlige. 33 av ulykkene skjedde i Oppland. Fire av disse, hvorav én med alvorlig personskade, inntraff i Skreifjella.

I Nasjonal transportplan 2002-2011 fokuseres det spesielt på de mest alvorlige ulykkene. Som et resultat av dette er riksvegnettet i Norge nå delt inn i sikkerhetsklasser basert på beregninger av ulykkeskostnader. I tråd med nullvisjonen er det først og fremst tiltak på de farligste strekningene som er prioritert.

Av Rv 33 mellom Minnesund og Gjøvik er ca. 8 km i de farligste sikkerhetsklassene, hvorav alt i Oppland.

Ved behandlingen av forslaget om delvis bompengefinansiering av Rv 4 i Oppland forutsatte de berørte kommunene og fylkeskommunen at det ble avsatt midler til utbedring av Rv 33 parallelt med utbyggingen av Rv 4 og Rv 34. I handlingsprogrammet for tiltak på det øvrige riksvegnettet er det avsatt 12 mill. kr til utbedring av Rv 33 gjennom tettstedet Totenvika i perioden 2002-2005. Reguleringsplanleggingen har startet opp.

Ca. 1,5 km av Rv 33 gjennom Skreifjella i Oppland er utsatt for ras, hvorav en 0,8 km lang strekning har spesielt dårlig kurvatur og smal veg. I handlingsprogrammet er det foreslått 30 mill. kr til tiltak på denne strekningen i perioden 2006-2011. Planlegging av en løsning med en 700 m lang tunnel på det mest kritiske partiet pågår. For å gi mulighet for en fornuftig utnyttelse av overskuddsmassene fra tunnelen utarbeides det reguleringsplan for hele den nær 5 km lange strekningen fra Akershus grense til Fjellhaug. Det tas sikte på at det skal foreligge godkjent reguleringsplan for hele strekningen i løpet av første halvår 2003. Kostnadene er foreløpig anslått til i størrelsesorden 80-100 mill. kr.

Gjennom budsjettforliket høsten 2001 ble det bevilget 4 mill. kr til tiltak på Rv 33 i Skreifjella. Vegvesenet vil anvende disse midlene til å utbedre et dårlig parti på denne parsellen nord for grensen til Akershus i år.