Skriftlig spørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:346 (2001-2002)
Innlevert: 26.04.2002
Sendt: 29.04.2002
Besvart: 06.05.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): Elvebåter i Tanavassdraget må etter dagens regler både være påført kjennemerke etter "forskrift om fisket i Tanaelvens fiskeområde" og kjennemerke etter "lov om fritids- og småbåter". Dette er åpenbart lite hensiktsmessig.
Kan finansministeren legge til rette for at båtene bare trenger ett kjennemerke?

Begrunnelse

Det vises til brev fra fylkesmannen i Finnmark til Toll- og avgiftsdirektoratet av 3. mai 2001, hvor det bl.a. uttales:

"Hjemmelsgrunnlaget for båtregisteret i Tanavassdraget er lov om retten til fiskeri i Tanavassdraget av 23. juni 1888 § 1 siste ledd, og lov om laksefisk m.m. av 15. mai 1992 § 2 fjerde ledd. I medhold av disse lovene og overenskomst mellom Norge og Finland, er det ved kgl.res. 24. februar 1989 bestemt forskrift om fisket i Tanavassdraget, hvor det i § 8 er bestemt at det skal etableres et felles båtregister. Allerede i 1979, på samme hjemmelsgrunnlag og på bakgrunn av dagjeldende overenskomst og tilsvarende kgl.res., fikk vi første bestemmelse og forskrift om felles båtregister i Tanasvassdraget."

Den någjeldende forskriften som vi har for båtregisteret i Tanavassdraget, er bestemt etter forhandlinger mellom norske og finske myndigheter på sentralt og regionalt nivå, og på norsk side er den bestemt i tråd med saksbehandlingsreglene for forskrift etter forvaltningsloven.
Det er fylkesmannens oppfatning at det felles båtregister vi allerede har, og som føres av lensmannen på norsk side og politiet på finsk side, er hensiktsmessig. Ved årets regionale forhandlinger med finske myndigheter, orienterte norsk part om det nasjonale norske båtregisteret. På finsk side har de for Tanavassdraget bare det båtregisteret som er felles med norsk side. Det er velfungerende, og det er ikke aktuelt for finsk part å registrere finske båter i det norske nasjonale båtregisteret.
Fylkesmannen ber om at det register vi har for Tanavassdraget på nytt vurderes i lys av unntaksbestemmelsen i reglene om det nasjonale båtregister. Vi håper det finnes en løsning som også for publikum er tilfredsstillende.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Jeg er enig i at det må anses som uhensiktsmessig at elvebåter i Tanavassdraget både skal være registrert i båtregisteret for Tanavassdraget, og i Det sentrale småbåtregisteret. I Revidert nasjonalbudsjett 2002 vil det bli gitt en omtale og evaluering av Småbåtregisteret, og jeg tar sikte på at denne problemstillingen deretter skal finne sin løsning.