Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:348 (2001-2002)
Innlevert: 26.04.2002
Sendt: 29.04.2002
Besvart: 06.05.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Hva vil samferdselsministeren foreta seg for å påskynde behandlingen av ULF-rapporten og spørsmålet om trafikkflygerutdanningens plass i det norske utdanningssystemet, og for å sikre at Kompetansesenteret for Sivil luftfart på Torp, som ble opprettet av Stortinget i 1994, ikke blir omfattet av Luftfartsverkets forestående salg av sitt datterselskap Nordic Aviation Resources AS før ULF-rapporten er ferdigbehandlet?

Begrunnelse

- Statens Trafikkflygerskole (STFS) legges ned i 1993.
- Flygerforbundet og det meste av luftfartsmiljøet engasjerte seg sterkt for at myndighetene skulle ta vare på dokumentasjon og læremidler fra STFS i et trenings- og kompetansesenter for sivil luftfart.
- En rekke offentlige utredninger konkluderte med at behovet for et kompetansesenter var tilstede.
- Stortinget vedtok i 1994 at det skulle opprettes et mindre kompetansesenter underlagt Luftfartsverket (LV).
- Stortinget satte følgende forutsetninger i forbindelse med opprettelsen:

- Senteret skulle bygges ut i takt med det reelle behovet.
- Senteret skulle sørge for ajourhold av læremidlene fra STFS. Virksomheten skulle baseres på brukerbetaling.
- LV skulle velge en organisasjonsform for kompetansesenteret som ikke kunne skape habilitetsproblemer.
- LV ble pålagt å arbeide videre med å få etablert virksomheten innenfor høgskolesystemet.

- For å unngå habilitetsproblemer, overførte LV driften av kompetansesenteret til Nordic Aviation Resources AS (NAR), som er et datterselskap av LV.

- Luftfartsverket har nå solgt seg ned til 20 pst. i NAR, samtidig som NAR selger ut deler av sin virksomhet. Samferdselsdepartementet vil orientere Stortinget om at også kompetansesentervirksomheten vil bli solgt til private interesser.

Problemstillinger/momenter

1. Nye eiere vil ikke påta seg LVs forpliktelser i forbindelse med drift av kompetansesenteret.
2. Samferdselsdepartementet har etter 5 år ennå ikke ferdigbehandlet ULF-rapporten.
3. Samferdselsdepartementet har i sin behandling av ULF-rapporten trukket inn flyskolen på Bardufoss. Dette har skapt et habilitetsproblem som gjør at behandlingen av ULF-rapporten bør startes på nytt.
4. Flygerutdanningens status i skolesystemet forblir uavklart ettersom Utdannings- og forskningsdepartementet fremdeles ikke ønsker å ta ansvar for flygerutdanningen. Dette står i sterk kontrast til forholdene ellers i Skandinavia.
5. LV er pålagt å være pådriver for å få etablert kompetansesentervirksomheten innenfor høgskolesystemet, men har ikke vært aktiv i denne saken.
6. Kompetansesentervirksomheten er opprettet av Stortinget, og kan uansett ikke selges før ULF-rapporten er ferdigbehandlet og en eventuelt har konkludert med at det ikke er behov for slik virksomhet.
7. Tatt i betraktning at kompetansesenteret er et offentlig anliggende, har salgsprosessen i for stor grad vært "unndratt fra offentligheten".

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Stortinget vedtok 6. juni 1991 å nedlegge Statens Trafikkflygerskole og alle eiendelene ved skolen ble overført vederlagsfritt til Forsvarsdepartementet. Etter en avtale mellom Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet ble undervisningsmateriell og utstyr mv. som kunne være aktuelle for et trenings- og kompetansesenter overført fra skolen til Luftfartsverket. I St.prp. nr. 29 for 1993-94 anbefalte Samferdselsdepartementet å etablere et mindre kompetansesenter i regi av Luftfartsverket. I Innst. S. nr. 120 for 1993-94 sluttet Stortinget seg til forslaget og la til grunn at en skulle arbeide videre med spørsmålet om å etablere kompetansesenteret som en virksomhet på høyere nivå mens en samtidig skulle vurdere ulike former for tilknytning til høgskolesystemet. Det var en forutsetning at kompetansesenteret skulle være selvfinansiert ved brukerbetaling.

Som et ledd i oppfølgingen av denne stortingsbehandlingen, nedsatte daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Samferdselsdepartementet en arbeidsgruppe ledet av Luftfartsverket med oppgave å avklare hvilke oppgaver innenfor luftfartsutdanningen som kan/bør drives på høgskolenivå og eventuelt knyttes til høgskolesystemet. Arbeidsgruppen fremla sin rapport (ULF-rapporten) i 1996 og anbefalte at store deler av luftfartsutdanningen burde legges inn under høgskolesystemet. Etter at rapporten hadde vært på høring fant departementet at det var mest nødvendig å sette fokus på trafikkflygerutdanningen. Samferdselsdepartementet bad derfor i 1998 Flyselskapenes Landsforening om å utarbeide et nærmere konsept for undervisningsopplegg på bakgrunn av bl.a. de krav som de større flyselskapene vil stille for å ansette kandidatene direkte fra skolen som styrmenn. Flyselskapenes Landsforening fremla 7. mars 2001 en utredning med en modell for trafikkflygerutdanningen hvor de anbefalte at flyskoler som driver i samsvar med denne modellen, bør få høgskolestatus etter lov av 11. juli 1986 nr. 53 om eksamensrett og statstilskudd til private høgskoler. I samarbeid med Utdannings- og forskningsdepartementet arbeider Samferdselsdepartementet med det mål å få en kompetanseheving av trafikkflygerutdanningen og en offentlig godkjenning på høgskolenivå av denne utdanningen basert på nevnte modell. Formålet med kompetanseheving av trafikkflygerutdanningen er først og fremst hensynet til flysikkerhet.

På grunn av dårlig lønnsomhet har Luftfartsverket bedt Samferdselsdepartementet om samtykke til salg av flyskolen ved Nordic Aviation Resources (NAR). Spørsmålet om samtykke til salg ble ved brev av 4. januar 2002 fra Samferdselsdepartementet forelagt Forsvarsdepartementet som formentlig rette vedkommende. Forsvarsdepartementet meddelte i brev av 27. mars 2002 at det ikke hadde noen merknader til salget.

På bakgrunn av dette har ikke Samferdselsdepartementet hatt merknader til Luftfartsverkets ønske om å selge flyskolen ved NAR - selv om oppfølgingen av ULF-rapporten ennå ikke er avsluttet. Som nevnt over vil Samferdselsdepartementet fremdeles arbeide med oppfølging av ULF-rapporten - i samarbeid med Utdannings- og forskningsdepartementet.