Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:351 (2001-2002)
Innlevert: 29.04.2002
Sendt: 30.04.2002
Besvart: 07.05.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Er justisministeren komfortabel med situasjonen etter avdekkingen av svikten på politiets radarutstyr på Østlandet hvor flere kan ha risikert og fått feilaktige dommer, hva vil justisministeren gjøre med saken, og vil det kunne bli aktuelt å gi de domfelte full frifinnelse?

Begrunnelse

Hundrevis av trafikanter skal ifølge avisa Gudbrandsdølen Dagningen ha fått feilaktige dommer/forelegg pga. svikt i radarutstyr ved trafikkontroller. Vi vet ikke om feilen finnes andre steder i landet. Tilliten til politiet og domstolene er avhengig av at de generelle etterforskningsmetoder ikke svikter. Om beskrivelsen av feilen medfører riktighet, er dette derfor en svært alvorlig situasjon.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Innledningsvis ønsker jeg å understreke at justispolitikken skal ivareta enkeltmenneskets og samfunnets trygghet. Den skal sikre fellesskapets evne til å bekjempe kriminalitet, samtidig som rettssikkerheten for individet ivaretas.

Når det gjelder politiets trafikkontroller, skal de forebygge straffbare handlinger og tilstander som utsetter trafikken for fare. Videre skal de slå ned på overtredelser i trafikken, medvirke til straffeforfølgning og ilegge reaksjoner.

Politiet bruker ulike apparater til å måle farten, f.eks. radar, laser og apparat for gjennomsnittsfartsmåling.

Når det gjelder bruk av radar, har Politidirektoratet den 3. mai 2002 kommet med følgende opplysninger:

"Utrykningspolitiet har fra 1973 og frem til i dag benyttet bl.a. 11 radarapparater av typen Nedar 73 K til å måle hastighetsovertredelser. Disse apparater har vært til jevnlige kontroller, og de har inntil nå fungert på en utmerket måte. Den 25. februar i år fattet en patrulje i UP mistanke om at det kunne være noe galt med fartsanvisningen fra ett av apparatene.

Apparatet ble tatt ut av drift og levert til kontroll ved Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller. Resultatet av kontrollen var at det ble påvist en feil i "displayet", eller utskrivningssystemet i radaren. Når politiet avleste resultatet av fartsmålingen, viste utskriften 10 km/t for stor hastighet. Selve radarapparatet har m.a.o. målt "riktig" hastighet, men selve utskriftsystemet var ikke lenger til å stole på. Man kunne ikke si med sikkerhet når feilen hadde oppstått, men siste årskontroll ble foretatt i juli måned 2001. Feilen må m.a.o. ha oppstått på et tidspunkt mellom juli 2001 og februar 2002."

Videre er understreket at feilen ikke kan skyldes politiets forhold, og Politidirektoratet har i den forbindelse opplyst:

"Alle kalibreringer og rutinekontroller som politiet selv skal gjennomføre, er blitt foretatt. Det er ikke svikt i oppfølgning av de instrukser som politiet skal følge på kontrollstedene.

Det aktuelle radarapparat, og de øvrige 10 apparatene, ble straks tatt ut av tjeneste. Utrykningspolitiet har deretter foretatt innsamling av de loggene for kontrollene med det aktuelle apparatet. Det viste seg at det var blitt benyttet i de "gamle" politidistriktene Østerdal, Kongsvinger, Hamar og Romerike."

Det er for øvrig opplyst at Politidirektoratet den 26. april d.å. hadde et møte med Riksadvokaten om hvordan politidistriktene Hedmark og Romerike skulle forholde seg til de sakene som var blitt avgjort pga. måling med det aktuelle apparat.

Som representanten sikkert er kjent med kan jeg som justisminister ikke gripe inn i behandlingen av konkrete straffesaker eller instruere påtalemyndigheten i konkrete saker. Dette er forhold som tilligger påtalemyndighetens ansvarsområde under Riksadvokatens ledelse.

Det er imidlertid blitt tatt kontakt med Riksadvokaten i anledning spørsmålet. Riksadvokaten har i uttalelse datert 3. mai 2002 bl.a. vist til sitt brev av 26. april d.å. til politimestrene i Romerike og Hedmark politidistrikter hvor det gis strafferettslige og straffeprosessuelle direktiver.

Riksadvokaten har videre bl.a. gitt følgende opplysninger:

"Til tross for at publikums reaksjoner på radarens måleresultat først oppstod primo 2002, har så vel Politidirektoratet som Riksadvokaten valgt å korrigere måleresultatene helt siden forrige kontroll av apparatet skjedde ultimo juli 2001. Det gis et fradrag på 10 km/t for alle det er reagert mot på bakgrunn av de omtalte målinger. I tillegg reageres med en vilkårsløs påtaleunnlatelse for de - som etter fratrekk - har en hastighetsoverskridelse på mellom 6-10 km/t (1-5 henlegges etter bevisets stilling).

Basert på det materialet som foreligger i dag kan for øvrig Riksadvokaten ikke se at det er grunnlag for korreksjoner i større utstrekning enn beskrevet i direktiv av 26. april. d.å."

Jeg håper at dette er oppklarende i forhold til det spørsmål som er stilt.