Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:353 (2001-2002)
Innlevert: 29.04.2002
Sendt: 30.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En vegstrekning på 105 km langs østsiden av Porsangerfjorden fra Lakselv til Veidnes i Lebesby i Finnmark er i henhold til et oppslag i avisa Sagat den 23. april d.å. merket "ujevn veg". Midlene til vedlikehold mangler. Finnmarks andel av riks- og stamvegmidler gikk utfra SVs egne beregninger ned fra knapt 6 pst. i 1986 til under 3 pst. i 2001. Vegsjefen i Finnmark beskriver i nevnte artikkel at han forventer at midlene til vegvedlikehold av riksveger i Finnmark vil gå ned neste år.
Kan statsråden avkrefte dette?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Vegstrekningen som er omtalt i avisa Sagat består av 2/3 fylkesveg, fylkesveg 183 fra Børselv til Veidnes (ca. 93 km), og 1/3 riksveg, riksveg 98 mellom Lakselv og Børselv (ca. 42 km).

Riksvegstrekningen mellom Lakselv og Børselv er ikke i noen spesielt dårligere forfatning enn mange andre strekninger, trafikkmengden tatt i betraktning. Vegen er imidlertid belagt med et såkalt Otta-dekke (oljestabilisert grusdekke) som har en relativt grov struktur, og dermed gir en noe høyere dekkslitasje enn et fullverdig asfaltdekke.

Som et ledd i forberedelsene til asfaltering av strekningen, ble det i fjor startet arbeid med utskifting av dreneringsrør og stikkrenner, opprensking av grøfter og noe forsterkningsarbeider. Dette har medført at enkeltpunkt og kortere partier er oppgravd og framstår som hullete og ujevne, spesielt nå i vårløsningen. Tiltak for å bedre på dette vil bli iverksatt når tele og smeltevann er borte.

Etter planen skulle første del av strekningen mellom Lakselv og Børselv få nytt asfaltdekke denne sommeren, men bl.a. på grunn av økte kostnader til vinterdrift, er arbeidet utsatt til 2003. Hele strekningen på 42 km vil kunne få nytt dekke i 2005/2006.

For fylkesvegen mellom Børselv og Veidnes har jeg fått opplyst at fylkeskommunen ikke har planer om opprusting eller dekkefornyelse de nærmeste år. Langs denne strekningen bor det i underkant av 100 mennesker og gjennomsnittlig trafikkmengde (ÅDT) er på under 30 biler pr. døgn. Det er ingen næringstrafikk på strekningen. Vegen er derfor langt nede på fylkeskommunens prioriteringsliste for tiltak.

I perioden 1998 til 2001 har det totalt sett innenfor post 23 skjedd betydelige overføringer fra drift og vedlikehold til dekning av økte ferjekostnader, som generelt i hovedsak har gått på bekostning av vedlikeholdet av vegdekkene.

For Finnmarks del har bevilgningene over post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. de siste 5 år ligget på fra 5,2 - 5,4 pst. av totalrammen. Trenden har imidlertid vært noe fallende og skyldes i stor grad at trafikkøkning og nye store og kompliserte veganlegg i andre deler av landet, har tatt en større andel av totalbeløpet.

Samlet sett innebærer dette at bl.a. Finnmark har fått en nedgang i rammene for drift og vedlikehold. Innføring av nattbrøyting fra 2002 og generelt høyere kostnadsnivå til drift, har derfor gjort det nødvendig å redusere vegvedlikeholdet i Finnmark vesentlig.

Når det gjelder midler for 2003, viser jeg til det kommende statsbudsjettet for 2003. Generelt vil jeg imidlertid prioritere drift og vedlikehold, fordi slike tiltak betyr mye for trafikksikkerheten og fordi det er viktig å bevare vegkapitalen.