Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:354 (2001-2002)
Innlevert: 29.04.2002
Sendt: 30.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Eldrereformen som et samlet storting vedtok i 1997 hadde som mål å gi alle eldre et godt tilbud, uavhengig av hvor de bor i landet. Nå framkommer det opplysninger om at kommuner må skrinlegge sine eldreplaner av økonomiske grunner. Som eksempel nevnes at Salangen kommune i Troms har fått stopp fra fylkesmannen i en helt nødvendig bedring av sykehjemstilbudet.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle eldre får et godt tilbud, uavhengig av hvilken kommune de er bosatt i?

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Handlingsplan for eldreomsorgen som ble vedtatt av Stortinget i 1997 hadde i utgangspunktet en investeringsramme på 24 400 sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Seinere er rammene økt slik at de nå omfatter tilskudd til bygging av ytterligere 9 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

Regjeringen varslet i St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 for 2001-2002 at det i løpet av våren 2002 ville bli fremmet en sak for Stortinget om hvordan handlingsplanen for eldreomsorgen kan avsluttes på en tilfredsstillende måte og hvor en ytterligere økning i tilsagnsrammen vil bli vurdert.

Muligheten for å gi alle eldre et godt tilbud, uavhengig av hvilken kommune de bor i, er avhengig av flere faktorer. Godt tilrettelagte og individuelt tilpassede boliger og sykehjemsplasser er en av forutsetningene for at kommunene kan gi et godt tilbud. Handlingsplanen har bidratt til en betydelig bygningsmessig kapasitetsvekst og kvalitetsstyrking i kommunene i tråd med kommunenes planer. Avslutningen av handlingsplanen skal sørge for at de statlige investeringsmidlene blir fordelt på en måte som tilgodeser de kommunene som har lavest dekning.

Når det gjelder Salangen kommune, har kommunen planlagt bygging av 35 sykehjemsplasser og 15 omsorgsboliger, noe som ville gi en samlet dekningsgrad langt over gjennomsnittet for landet. Kommunen har i dag et sykehjem med 27 plasser som er i dårlig forfatning. Sykehjemmet har 8 dobbeltrom, noe som gir en eneromsdekning på 58 pst. Andelen eldre over 80 år vil imidlertid synke med 20 pst. fra 1998 til 2010.

Det vil fortsatt være Husbanken som tar beslutninger om tildeling av tilskudd til bygging av boliger/plasser etter at fylkesmann/fylkeslege har uttalt seg om søknadene.

Fylkesmannen og fylkeslegen har anbefalt ovenfor Husbanken at kommunen gis tilskudd til å bygge 28 sykehjemsplasser innenfor fylkets ramme i 2002. Søknaden om tilskudd til omsorgsboliger er ikke anbefalt under henvisning til høy kommunal dekning, kommunens økonomiske situasjon og mulighetene for å styrke hjemmetjenestene slik at folk kan bo lenger i sitt opprinnelige hjem. Kommunen vil etter utbygging få en samlet dekningsgrad over landsgjennomsnittet og full eneromsdekning.

En annen viktig forutsetning for å kunne sikre alle som har behov for det et godt tilbud, er at det til enhver tid er tilgjengelig personell med god kompetanse. Handlingsplan for eldreomsorgen har bidratt til at det nå er over 12 000 flere tilsatte i pleie- og omsorgstjenesten enn det var ved handlingsplanens begynnelse. Det er spesielt gledelig at antall tilsatte med høyskoleutdanning har økt i takt med de øvrige personellgruppene.

For at kommunene skal kunne videreføre denne positive utviklingen er det viktig og nødvendig at pleie- og omsorgstjenesten prioriteres også i fortsettelsen. Regjeringen vil legge til rette for ytterligere personellvekst gjennom vekst i kommunenes frie inntekter.

Regjeringen vil med det første legge fram en stortingsmelding om avslutning av handlingsplanen for eldreomsorgen. Meldingen vil bli fulgt opp med konkrete forslag i kommuneproposisjonen.