Skriftlig spørsmål fra Finn Martin Vallersnes (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:355 (2001-2002)
Innlevert: 30.04.2002
Sendt: 30.04.2002
Besvart: 14.05.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): E134 går fra krysset E39 i Haugesund i vest til krysset E18 i Drammen i øst. Vegen er med i systemet av nasjonale transportkorridorer - som del av korridor 5 Oslo - Bergen/Haugesund.
Vil samferdselsministeren ta initiativ til å inkludere Oslofjordtunnelen i E134, slik at vegen i øst ender i krysset med E6?

Begrunnelse

Stamvegene og særlig europavegnettet er hovedårene som binder landet og landsdelene sammen for vegtransporten. Dette er også godt illustrert av de vedtatte nasjonale transportkorridorene i Nasjonal transportplan. For langtransporten er det viktig at korridorene henger sammen og at trafikken gradvis ledes utenom små og store tettsteder og byer.
Det vil være gunstig om transportutvekslingen mellom Sør-Vestlandet og Sør-Sverige ledes utenom Oslo. Den nye Oslofjordtunnelen gir en slik løsning, men vegen er ikke tatt med i europavegsystemet. På vestsiden er E18 og E134 hovedårene. E18 går fra Drammen videre nord til Oslo, og svinger så øst mot Sverige. E134 ender i Drammen, men kan derfor benyttes for videre forbindelse østover til kryss med E6 øst for Oslofjordtunnelen.
Dersom vegmyndighetene foreløpig mener at vegstandarden i deler av Oslofjordforbindelsen ikke holder europavegstandard, kan en midlertidig løsning være merking med E-skilt med stiplet rand: veg som fører frem til ....

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: E134 Drammen - Haugesund (rute 11) og Rv 23 Lier - Drøbak - Vassum (rute 18) er begge stamveger, men forslaget innebærer endring av vegnummer fra Rv 23 til E134 for Oslofjordforbindelsen. I tillegg må E134 få en fellesstrekning med E18 fra Bangeløkka i Drammen til et ennå ikke fastlagt kryss mellom E18 og Rv 23 i Lier kommune eller eventuelt i Drammen kommune.

Innledningsvis vil jeg vise til at europavegnettet er fastlagt i "European Agreement on Main International Traffic Arteries", til vanlig kalt AGR-avtalen. "Annex 1" i denne avtalen fastlegger hvilke veger som omfattes av avtalens bestemmelser om europavegnettet. Endringer i dette vil dermed gjøre det nødvendig med en endring i denne delen av avtalen. AGR-avtalen administreres av Economic Commission for Europe (ECE), som er et organ under FN.

Forslag om endringer i europavegnettet fremmes for ECE. AGR-avtalens bestemmelser innebærer imidlertid at endringer av europavegnettet medfører en omfattende og tidkrevende prosess. Erfaringsmessig bør det regnes med to år fra forslag fremmes til endring kan iverksettes på vegen. Forslag til endring fremsettes av departementet.

Det er en rekke momenter som bør inn i en vurdering av om en veg skal opptas som europaveg. Etter min vurdering bør europavegstatus i utgangspunktet forbeholdes ruter mellom byområder. For at en vegstrekning skal opptas som europaveg, bør den videre ha en viss standard. På aktuelle ruter mellom E18 i Drammen/Lier og Rv 23 ved Spikkestad i Røyken (Dagslet) er vegstandarden svært lav, og oppfyller ikke pr. i dag de kravene AGR-avtalen setter til europaveger. Jeg er imidlertid enig med representanten Vallersnes i at det er naturlig å vurdere saken på nytt etter at Rv 23 er ferdig utbygd mellom Spikkestad og Drammen/Lier, og vil da ta initiativ til dette.

Jeg vil samtidig understreke at Rv 23 i dag gjennom skilting er vist som alternativ rute fra Drammen til E6 Gøteborg og E18 Stockholm og fra Vassum til E18 Drammen. I Akershus er det også satt opp spesielle informasjonstavler for Oslofjordforbindelsen som alternativ rute både på E6 før Vassum og på E18 før Vinterbro. Dette innebærer etter min vurdering at trafikantene gis god informasjon om muligheten for å kjøre Oslofjordforbindelsen, selv om denne foreløpig ikke er en del av europavegnettet.