Skriftlig spørsmål fra Torny Pedersen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:357 (2001-2002)
Innlevert: 30.04.2002
Sendt: 02.05.2002
Besvart: 08.05.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): I en pressemelding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet datert 12. april 2002 slo statsråden fast følgende: "Statskjøp er tidligere vurdert flyttet til Narvik, men dette blir etter dagens beslutning ikke aktuelt." Dette med bakgrunn i vedtak om å legge ned virksomheten ved Statskjøpsavdelingen fra 1. januar 2003. Videre: "Nye organisatoriske løsninger vil skje i samråd med de ansatte og deres organisasjoner."
Er dette en måte å omgå forutsetningene for å legge Statskjøp til Narvik?

Begrunnelse

Stoltenberg-regjeringen ved statsråd Jørgen Kosmo arbeidet aktivt med desentralisering og utflytting av statlige arbeidsoppgaver utenfor det sentrale Østlandsområdet. Ett av departementets prosjekter var å flytte Statskjøp til Narvik, og en arbeidsgruppe ble nedsatt for å vurdere etatens framtidige rolle, organisering og lokalisering. Også lokalt i Narvik ble det jobbet for en slik flytting. Der viste de også til at det ville bli billigere å drive Statskjøp ved å flytte nordover.
Samme regjering tok flere politiske initiativ for utflytting av etater, og var blant annet i gang med en vurdering av utflytting av deler av statens lønns- og personalforvaltning da Bondevik II overtok. For Arbeiderpartiet er det viktig at de politiske myndigheter har en aktiv holdning til utflytting og lokalisering utenfor hovedstadsområdet. Jeg håper det ikke er slik at "motstridende følelser" for flytting ut av Oslo-området fører til at statlige etater vedtas lagt ned, for senere å gjenoppstå med en ny organisasjonsform, nytt navn, men i samme geografiske område.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Representanten Pedersen tar i sitt spørsmål opp to viktige og meget interessante temaer; organiseringen av statlige innkjøp og utflytting av statlige etater/virksomheter fra Oslo.

Når det gjelder organiseringen av innkjøp er dette etter min mening i prinsippet et desentralisert ansvar, dvs. at den enkelte virksomhet er direkte ansvarlig for egen innkjøpsvirksomhet. Dette går for øvrig klart frem av den pressemeldingen som representanten Pedersen viser til i sitt spørsmål. Jeg mener videre at en for stor sentralisering av innkjøpene medfører en fare for at staten kan utøve en innkjøpsmakt som faktisk reduserer konkurranse og effektivitet. Min beslutning om å legge ned Statskjøp må sees utelukkende i dette perspektiv, og er overhodet ikke noe forsøk på "å omgå forutsetningene for å legge Statskjøp til Narvik", slik Pedersen antyder. Jeg må i den forbindelse få minne representanten om at det, så vidt meg bekjent, heller ikke er fattet noen formell beslutning om å legge Statskjøp til Narvik, men at dette skulle vurderes nærmere når arbeidsgruppens rapport og anbefalinger forelå.

Det er den vurderingen jeg nå har gjort.

Med hensyn til arbeidet med utflytting av oppgaver og arbeidsplasser må ikke premissene være at Distrikts-Norge er en klient som trenger statlige arbeidsplasser som sosialstøtte - det må være at oppgaver og etater/virksomheter kan få et bedre hjem et annet sted enn i Oslo. Tar vi det som utgangspunkt og vurderer ulike typer statlig virksomhet ut fra de oppgavene som skal løses, samt de behov virksomhetene har for kompetanse, tror jeg vi ofte vil finne at vi får en bedre statlig sektor om virksomheter/oppgaver plasseres andre steder enn i hovedstaden. Jeg legger derfor stor vekt på å se utflytting av statlige oppgaver som en del av den samlede moderniseringsinnsatsen i staten.

En effektiv og moderne statlig/offentlig sektor er videre et klart mål for Regjeringens arbeide, slik at vi får flere og bedre tjenester ut av hver krone som brukes. La meg dessuten få understreke at i forbindelse med moderniseringen er mulighetene for flytting veldig mye større enn de har vært i tradisjonelle organisasjonsformer. Regjeringen ønsker således å åpne for at den statlige oppgaveløsningen kan skje på andre måter, med andre metoder, og mer stedsuavhengig enn tidligere. Regjeringen vil også sette fart på utflyttingsarbeidet, og sikre at det gjøres mer planmessig. Jeg kan i den forbindelse opplyse om at det allerede pågår et arbeide i departementet for å skaffe nye statlige arbeidsplasser til Vardø.

Det er videre nedsatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, hvor også Kommunal- og regionaldepartementet er trukket inn. Arbeidsgruppen skal gjøre en analyse av sentraladministrasjonen for bl.a. å kartlegge mindre, selvstendige enheter som relativt raskt og enkelt kan flyttes ut av Oslo. Gruppen skal også kartlegge omfanget av stedsuavhengige funksjoner som lett kan skilles fra hovedvirksomheten.

Jeg regner med at de første resultatene av dette arbeidet vil foreligge tidlig på sommeren 2002.