Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:359 (2001-2002)
Innlevert: 02.05.2002
Sendt: 03.05.2002
Besvart: 08.05.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Våren 2001 behandlet Stortinget St.meld. nr. 17 for 2000-2001. Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere skulle bedres. Det ble vedtatt å styrke vergeordningen, bedre bemanningen og kvaliteten på omsorgen og botilbudene.
Hva har skjedd av konkrete forbedringer, og hvor mange av disse barna får et tilbud som er kvalitetssikret fra barnevernet?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Stortinget gav den 23. april 2001 sin tilslutning til St.meld. nr. 17 for 2000-2001 Asyl- og flyktningpolitikken i Noreg. Denne har et eget kapittel som omhandler enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere.

Det siste året har det vært satt i gang en rekke tiltak for å styrke tilbudet til enslige mindreårige, både mens de bor i mottak og etter bosetting i en kommune. Jeg vil nedenfor vise til tiltak som er iverksatt de siste årene, og som jeg håper har bedret eller på sikt vil bedre situasjonen for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere.

- Når det gjelder vergeordningen for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere, har Justisdepartementet nedsatt et lovutvalg som skal gjennomgå vergemålsloven. Utvalget skal blant annet vurdere behovet for særregler for enslige mindreårige, og om vergene bør ha en nærmere definert omsorgsrolle. Videre skal utvalget vurdere spørsmålet om godtgjørelse for verger. Utvalget skal avgi sin innstilling innen 1. juli 2003.

- I tillegg har Justisdepartementet utarbeidet flere informasjonsbrosjyrer til overformynderiene og vergene. Det arrangeres også jevnlige kurs for fylkesmenn og overformynderi. Justisdepartementet holder for tiden på med revidering av gjeldende rundskriv med retningslinjer til verger for enslige mindreårige. Rundskrivet skal etter planen være ferdig i løpet av juli 2002.

- Utlendingsdirektoratet har i samarbeid med blant annet Redd Barna utarbeidet faglige retningslinjer for arbeidet med enslige mindreårige i mottak.

- Barne- og familiedepartementet gav i 2001 ut en håndbok for kommunalt ansatte, som skal brukes som rettleder i arbeidet med enslige mindreårige.

- Utlendingsdirektoratet opprettet i 2001 en egen avdeling på mottak med styrket bemanning for enslige mindreårige under 15 år, som kommer til landet uten følgepersoner. Det skal i løpet av 2002 opprettes ytterligere en avdeling for enslige mindreårige under 15 år. Utlendingsdirektoratet vil for øvrig føre videre ordningen med egne avdelinger for enslige mindreårige knyttet til ordinære mottak, fremfor å opprette egne mottak for enslige mindreårige.

- Utlendingsdirektoratet har utarbeidet en mal for en individuell plan for enslige mindreårige som skal bosettes. Planen skal være et verktøy for kommunene når de skal kartlegge den enkelte enslige mindreårige, og planlegge bosettingen. Utlendingsdirektoratet holder for tiden på med en forbedring av malen på bakgrunn av de erfaringene som så langt er gjort, slik at denne blir mer omfattende og tilpasset behovet for en eventuell utredning av den enkelte.

- Når det gjelder tilsyn med enslige mindreårige i mottak, har Utlendingsdirektoratet utarbeidet en ny tilsynsinstruks for enslige mindreårige avdelingene som ble tatt i bruk fra og med april 2002. I tillegg er Utlendingsdirektoratet i ferd med å utarbeide en instruks for tilsyn med den enkelte enslige mindreårige i mottak.

- Kommunal- og regionaldepartementet har i samarbeid med blant annet Barne- og familiedepartementet, Justisdepartementet, Utlendingsdirektoratet og Politidirektoratet utarbeidet nye retningslinjer vedrørende enslige mindreårige som forsvinner fra mottak.

SINTEF IFIM ferdigstilte i februar 2002 sin rapport vedrørende kommunale modeller for arbeid med enslige mindreårige. Rapporten konkluderer med behovet for en økt innsats fra barnevernet til gruppen enslige mindreårige, der barnevernet har et klart ansvar i tillegg til andre etaters deltakelse i arbeidet. Barne- og familiedepartementet vil i løpet av våren iverksette ulike tiltak for å styrke barnevernets rolle i arbeidet med enslige mindreårige.

Både raskere saksbehandling i asylsaker og raskere bosetting i kommunene for enslige mindreårige, er viktige målsettinger for Regjeringen i 2002. I den forbindelse har SOS-barnebyer fått bevilget 200 000 kr til å utrede et bosettingsprosjekt for enslige mindreårige, og skal levere sin rapport i løpet av sommeren 2002. I tillegg vil jeg nevne at UDI, i samarbeid med transittmottaket på Tanum og Bærum kommune, nå legger til rette for et strakstiltak for å øke rekrutteringen av hjelpeverger som kan bistå i forbindelse med asylintervju av enslige mindreårige asylsøkere. Det kommer for tiden et stort antall enslige mindreårige asylsøkere, og flere har blitt sittende lenge på Tanum i påvente av at en hjelpeverge skal ha anledning til å møte til asylintervjuet.

Avslutningsvis kan jeg informere om at Regjeringen ønsker å styrke tilbudet til enslige mindreårige både i mottaks- og bosettingsfasen. Særlig ønsker man å vurdere alternative modeller for mottaksfasen, bedre oppfølging av dem som bor hos slektninger og få en ordning for enslige mindreårige som kan erstatte eller komme i tillegg til dagens vergeordning.