Skriftlig spørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:361 (2001-2002)
Innlevert: 03.05.2002
Sendt: 06.05.2002
Besvart: 08.05.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): Stortinget vedtok 30. mars 1989 at private interessenter som ønsket å opprettholde driften på Valdresbanen skulle kunne overta denne banen.
Er statsråden villig til å la AS Valdresbanen overta banen for å bruke den til alternativ jernbanedrift, slik vedtaket åpner for, framfor å la kommunen ombygge et fullt brukbart jernbanespor til gang- og sykkelveg, når det finnes alternative traseer for gangvegen for det omstridte området i Aurdal?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Som jeg har redegjort for i mitt svar i brev av 29. april 2002 på spørsmål nr. 335 fra stortingsrepresentant Kjetil Bjørklund, har spørsmålet om å benytte strekningen mellom Leira og Dokka på Valdresbanen til andre formål enn jernbane, vært forelagt Stortinget flere ganger. Det vises til St.prp. nr. 76 for 2000-2001, jf. Innst. S. nr. 327 for 2000-2001 og St.prp. nr. 18 for 2001-2002, jf. Innst. S. nr. 50 for 2001-2002. Stortinget fattet følgende vedtak 13. desember 2001:

"Stortinget samtykkjer i at Jernbanenettet mellom Leira og Dokka på Valdresbanen kan bli frigitt til andre føremål og at skjener og sviller på strekninga Bjørgo - Leira blir fjerna."

På bakgrunn av at nedleggingen av strekningen nord for Dokka på Valdresbanen nylig er avgjort av Stortinget, er det ikke grunnlag for å foreta en ny vurdering av saken. Jeg viser for øvrig til nærmere redegjørelse i mitt svar på ovennevnte spørsmål nr. 335, der det fremgår at det er opp til de berørte kommuner å ta stilling til bruken av strekningen nord for Dokka. Videre fremgår det at strekningen Dokka - Eina fortsatt er en del av det statlige jernbanenettet og Jernbaneverket har her en visitasjons- og vedlikeholdsplikt.

Så lenge det ikke er fattet noe formelt vedtak om å nedlegge strekningen mellom Dokka og Eina, er det heller ikke aktuelt å vurdere å la andre ta over denne.