Skriftlig spørsmål fra Inge Ryan (SV) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:364 (2001-2002)
Innlevert: 07.05.2002
Sendt: 08.05.2002
Besvart: 15.05.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Regjeringen har signalisert at den ønsker å desentralisere statlige tilsyn. Begrunnelsen for dette er både av distriktspolitisk karakter og av hensynet til avstanden mellom statlige tilsyn og besluttende myndigheter. Nå skal det opprettes et nytt Mattilsyn, og det er betydelig interesse for hvilket lokaliseringssted som velges. Jeg mener dette valget må gjøres av Stortinget.
Vil statsråden legge fram valg av lokaliseringssted for det nye Mattilsynet for Stortinget?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: I St.prp. nr. 63 for 2001-2002 er Stortinget orientert om Regjeringens syn på en del sentrale organisatoriske og lokaliseringsmessige spørsmål vedrørende Mattilsynet og dets laboratorietjenester, herunder også valg av lokaliseringssted for sentralenheten i Mattilsynet. Som det fremgår av proposisjonen, er det ut fra en samlet vurdering av kompetansemessige, lokaliseringspolitiske og tilsynspolitiske forhold departementets oppfatning at sentralenheten bør lokaliseres i Ås i Akershus.

Med bakgrunn i at saken er lagt fram for Stortinget i proposisjon, legger jeg til grunn at Stortinget vil behandle saken på vanlig måte og eventuelt gjøre vedtak i saken dersom det vurderes som ønskelig.