Skriftlig spørsmål fra Inge Ryan (SV) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:367 (2001-2002)
Innlevert: 08.05.2002
Sendt: 10.05.2002
Besvart: 15.05.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Stortinget vedtok i mars at all kastrering av gris fra 1. august 2002 skal utføres av veterinær. Dette betyr 40 mill. kr i økte kostnader for norske svineprodusenter pr. år, dvs. 20 000 kr for en gjennomsnittlig svineprodusent med 30 purker. En klar forutsetning for vedtaket i Stortinget var at svineprodusentene skulle få en kostnadskompensasjon i jordbruksoppgjøret.
Hva har landbruksministeren tenkt å gjøre for å følge opp Stortingets intensjoner i denne saken?

Begrunnelse

Representanter fra et flertall i Stortinget sa i debatten omkring vedtaket at reguleringen var forutsatt kompensert over landbruksoppgjøret. Bl.a. sa Olaf Gjedrem, Kristelig Folkeparti (regjeringspartienes talsmann) at "Kastreringskrava våre vil påføra næringa særnorske kostnadstillegg, sidan andre land ikkje har innført krav om bedøving ved veterinær". Grethe Fossli, Arbeiderpartiet, sa at "Vi fra Arbeiderpartiet har ikke blitt med på forslaget fra Senterpartiet og SV om økonomisk kompensasjon til næringen. Vi er klar over at dette vil kunne medføre økte priser på svinekjøtt, men vi forutsetter at dette vil bli fanget opp i landbruksoppgjøret".

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: De økte kostnadene vedtaket innebærer for svineholdet er innarbeidet i grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene fra Budsjettnemnda for jordbruket. De blir dermed en del av kostnadsbildet og blir tatt hensyn til i jordbruksoppgjøret, både med hensyn på rammens størrelse og ved fordeling av rammen på produksjoner.