Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:369 (2001-2002)
Innlevert: 08.05.2002
Sendt: 10.05.2002
Besvart: 22.05.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Dagens Næringslivs nettsider opplyser 7. mai at innkjøpene av nye fregatter til Sjøforsvaret, inkludert missiler og helikoptre vil koste i overkant av 20 mrd. kr. I henhold til kontrakten skulle fregattene koste 12,24 mrd. kr.
Mener Regjeringen en slik kostnadssprekk kan aksepteres, og vil Regjeringen fremme sak for Stortinget om de nye økonomiske rammene for fregattprosjektet?

Begrunnelse

Innkjøp av fregatter skulle koste 12,24 mrd. kr i henhold til kontrakten. I tillegg ville bygg og anlegg beløpe seg til 400 mill. kr, nye sjømissiler 800 mill. kr og helikoptre koste 1-1,5 mrd. kr. Totalpris var antatt å være 14,9 til 15,4 mrd. kr. Dagens Næringsliv skriver at totalprosjektet pr. i dag har kommet opp i 18,6 mrd. 2002-kroner og at ytterligere et par milliarder kan påregnes før prosjektet er ferdigstilt. Det vil trolig være en fordel om Stortinget har god oversikt over de endelige rammene for fregattprosjektet slik at dette kan trekkes inn i den aktuell debatten om forholdet mellom vedtatt forsvarsstruktur og bevilgninger.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: I St.prp. nr. 65 for 1998-99 ble fregattprosjektet presentert og godkjent med en investeringsramme på 12 240 mill. kr, jf. Innst. S. nr. 207 for 1998-99. Det ble i nevnte proposisjon ikke foretatt en nærmere nedbrytning av investeringsrammen.

I St.prp. nr. 48 for 1999-2000 er kostnadene for prosjektgjennomføring 519 mill. kr, merbehov knyttet til valutarisiko 690 mill. kr, og priseskalering til 2000-kroner, 617 mill. kr, inkludert. Samlet gir dette en godkjent totalprosjektkostnad på 14 066 mill. kr, jf. St.prp. nr. 48 for 1999-2000 og Innst. S. nr. 192 for 1999-2000.

I tråd med vanlig praksis for større kontrakter der produksjon og leveranser skjer over en lengre periode, er det avtalt at kontraktsprisen omregnes årlig for å gjenspeile utviklingen i lønns- og materiellkostnader i leverandørlandet. Basert på erfaringstall og glidningsforpliktelser frem til medio 2002 er totalprosjektets kostnadsramme omregnet til 15 398 mill. kr. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig prisutvikling siden primo 1999 på i størrelsesorden 4 pst., jf. St.prp. nr. 1 for 2001-2002.

Dette innebærer imidlertid ingen endringer av omfang eller kostnadsøkning i forhold til den rammen i 2000-kroner som ble vedtatt gjennom behandlingen av St.prp. nr. 48 for 1999-2000, jf. Innst. S. nr. 192 for 1999-2000.

Det presiseres at Stortinget gjennom behandlingen av Innst. S. nr 192, jf. St.prp. nr. 48 for 1999-2000 kun godkjente en ramme for anskaffelsen av fregatter og ikke tilhørende helikopter eller fregattenes hovedvåpen - nytt sjømålsmissil (NSM). Artikkelen i Dagens Næringsliv 7. mai inkluderer både helikopter og NSM i beregningen. Denne beregningen kan sammenlignes med det anslaget for totalprosjektkostnad på 17 300 mill. kr som ble fremstilt i St.prp. nr. 48 for 1999-2000. Det ble imidlertid understreket i nevnte proposisjon at anslagene for tilleggsutstyr og eiendom, bygg og anlegg lå langt frem i tid, og at kostnadene for disse var usikre.

Anskaffelsesfasen for NSM-prosjektet er ennå ikke godkjent av Stortinget, men forventes lagt frem i St.prp. nr. 1 for 2002-2003. Når det gjelder kostnadene for anskaffelse av helikopter, så viser jeg til pressemelding av 30. november 2001 der kostnadene for 14 helikoptre er stipulert til om lag 3 400 mill. kr. Det presiseres at helikoptre til fregattene (seks stykker) er noe dyrere enn Kystvaktens versjon (åtte stykker) på grunn av det utstyret som er om bord. Prosjekt 7 660 enhetshelikopter til Forsvaret ble godkjent med en totalprosjektramme i St.prp. nr. 1 for 2001-2002 på 5 750 mill. kr, jf. Innst. S. nr. 7 for 2001-2002. Dette inkluderer blant annet kostnader til opplæring og logistikk i tillegg til selve anskaffelsen.

Regjeringen har holdt Stortinget løpende orientert om kostnadene i fregattprosjektet. Jeg vil understreke at de justerte rammene fra 12 240 mill. kr til 15 398 mill. kr ikke er en rammeøkning av fregattprosjektet, men en teknisk justering av kostnadene. Jeg vil også forsikre om at Stortinget vil bli informert ved første anledning dersom det skulle bli behov for å øke investeringsrammen for fregattprosjektet.