Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:374 (2001-2002)
Innlevert: 13.05.2002
Sendt: 13.05.2002
Besvart: 16.05.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Justisdepartementet har inngått leieavtale med Forsvarsbygg for lokaler i Stavern. Dette skal brukes til kurs for justissektoren.
Hva slags kursvirksomhet vil legges til Stavern, og vil Politihøgskolens aktiviteter i Nord-Odal og Kongsvinger fortsatt kunne beregne økt aktivitet slik investeringene nå tilsier?

Begrunnelse

Nord-Odal og Kongsvinger er i dag vertskapskommuner for Politihøgskolen. Det drives meget god virksomhet begge steder. Begge kommuner er beredt for økt satsing og økte investeringer for Politihøgskolen. Det synes som om alle er fornøyd med den virksomhet som bedrives. Steden er dessuten strategisk plassert i nærhet til Oslo og Gardermoen.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Justisdepartementet har ved inngåelsen av en leieavtale med Forsvarsbygg om Luftforsvarets skolesenter i Stavern lagt til grunn et helhetlig perspektiv med sikte på en langsiktig utnyttelse av senteret (20 år). Jeg ser det som svært positivt at dette flotte senteret kan benyttes til fornuftige kurs- og øvingsaktiviteter for justissektoren.

Beslutninger om organisering og drift av opplærings- og øvelsesvirksomhet forutsettes forankret i mål om rasjonell anvendelse av sektorens ressurser. Departementet legger til grunn at kapasitet for skolesenteret og dets beskaffenhet gjør det godt egnet til flere formål i justissektoren. Fasilitetene vil også kunne tilbys andre etater som har opplæringsbehov.

Det tas sikte på å legge opplærings- og øvelsesvirksomhet til senteret allerede fra høsten 2002. Etterutdanning av politireserven er et av de opplæringstiltak som vil bli lagt til Stavern. Det er ellers særlig aktuelt å tilby anlegget til ulike kurs innen politiet og ellers i justisetaten som i dag forlegges på hoteller.

Justisdepartementet har som mål gradvis å samle deler av opplæringsvirksomheten innenfor nødetatene. Stavern og omkringliggende øvelsesområder vil bli vurdert i sammenheng med mulighetene for samvirke innen samfunnssikkerhets området. Regjeringen har ellers varslet i St.meld. nr. 17 for 2001-2002 at det kan bli aktuelt å nedlegge 1-2 av Sivilforsvarets skoleanlegg, inkludert Sentralskolen i Heggedal.

Det er nødvendig med en gjennomgang av det samlede opplærings- og etterutdanningstilbudet i etaten, sammenholdt med de vurderinger man legger til grunn for utnyttelse av skolesenteret i Stavern. Før denne gjennomgangen er foretatt, og det er tatt endelig stilling til en langsiktig leieovertakelse, legger jeg til grunn at aktiviteten i Nord-Odal og Kongsvinger fortsetter.