Skriftlig spørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:370 (2001-2002)
Innlevert: 08.05.2002
Sendt: 10.05.2002
Besvart: 16.05.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): Det har fremkommet gjennom media at ESA ser forskjellig på om det er ett eller to selskaper som driver hurtigruten. Det kan nevnes at det har vært et godkjent prissamarbeid mellom selskapene. En fusjon burde derfor ikke medføre komplikasjoner eller realitetsendringer vedrørende de økonomiske forhold, utover eventuelle effektiviseringsgevinster.
Ligger det i dette juridiske vurderinger eller begrensninger som kan få negative konsekvenser for statens forhold til hurtigruten?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: I henhold til EØS-avtalen skal statsstøtteordninger notifiseres til EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Det er ESAs oppgave å granske statsstøtteordninger for å vurdere om statsstøttereglene i EØS-avtalen overholdes. Hurtigruteavtalen, som staten v/Samferdselsdepartementet har inngått med hurtigruteselskapene, er notifisert ESA etter gjeldende regler, og ble godkjent av overvåkingsorganet i desember 2001.

Støtteordninger skal imidlertid granskes kontinuerlig med tanke på å kontrollere at de er i overensstemmelse med EØS-avtalens bestemmelser. Bakgrunnen for at ESA som følge av fusjonen mellom TFDS og OVDS på nytt setter fokus på tildelingen av støtte er spørsmålet om hvorvidt fusjonen endrer forutsetningene for inngåelsen av Hurtigruteavtalen i en slik grad at tildelingen av støtte til selskapene ikke lenger vil være forenlig med statsstøttereglene i EØS-avtalen. En endret forutsetning som fusjonen ev. kan medføre er effektivitetsgevinster.

Staten v/Samferdselsdepartementet har et eget ansvar for å påse at støtten som følger av Hurtigruteavtalen ikke er i strid med EØS-reglene. Det følger av Hurtigruteavtalen at begge parter har rett til å kreve avtalen reforhandlet hvis vesentlige forutsetninger for avtalen endres.

Samferdselsdepartementet vil på denne bakgrunn foreta en vurdering av hvilken betydning en eventuell økonomisk besparelse som følge av fusjonen mellom TFDS og OVDS vil ha for forutsetningene for inngåelsen av Hurtigruteavtalen. I vurderingen vil det være et moment fra hvilket tidspunkt en innsparing vil oppstå. Det vil nødvendigvis være visse kostnader i forbindelse med en fusjon som gjør at besparelsen ikke vil oppstå umiddelbart. Avgjørende vil være om besparelsen vil oppstå innenfor perioden for Hurtigruteavtalen. Perioden for avtalen er på 3 år fra 1. januar 2002.

Samferdselsdepartementets vurdering vil bli oversendt ESA. Overvåkingsorganet vil foreta en selvstendig vurdering av om nivået på den tildelte støtten fortsatt er forenlig med EØS-avtalens bestemmelser.