Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:377 (2001-2002)
Innlevert: 13.05.2002
Sendt: 13.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Milliardeksport av norsk fisk står på spill når EU utvides. Norske myndigheter har forutsatt at det vil bli gitt kompensasjon for tapt markedsadgang.
Hva er status for kompensasjonsforhandlingene med EU, og hvordan står WTO-avtalen i forhold til denne saken?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Når søkerlandene blir medlemmer av EU, vil norsk eksport til disse landene reguleres av de avtaler Norge har med EU. Dagens EFTA-avtaler med søkerlandene vil opphøre. Norge har i dag tollfrihet for alle fiskeprodukter inn til søkerlandene, og det er følgelig en hovedutfordring å finne en mest mulig tilfredsstillende løsning for fremtidig handel med fisk og fiskeprodukter med et utvidet EU.

Jeg mener utvidelsen gir grunnlag for kompensasjonsløsninger slik det også har vært tilfelle ved tidligere utvidelser av EU. Ved utvidelsene i 1986 og 1995 ble Norge gitt kompensasjon basert på historisk dokumenterte eksportvolumer, uten at forholdet til GATT/WTO var sentralt i forhandlingene.

Ut fra tidligere erfaringer, er jeg av den oppfatning at det må være mulig å komme fram til løsninger som ikke medfører at det innføres nye handelsbarrierer mellom eksisterende frihandelspartnere. Fra norsk side arbeides det svært aktivt med disse spørsmålene både ovenfor relevante instanser i EU og søkerlandene.

I henhold til fremdriften i EUs utvidelsesforhandlinger kan det forventes at de første forberedende drøftelser med EU-siden kan finne sted høsten 2002.