Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:378 (2001-2002)
Innlevert: 14.05.2002
Sendt: 15.05.2002
Besvart: 21.05.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Det er mottatt opplysninger om at ulike lokalkontorer av Aetat har ulik praksis i forhold til hvorvidt personer som er på attføring skal få betalt på bevegelige helligdager.
Kan statsråden gjøre rede for hvilken praksis Aetat har på dette området?

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Spørsmålet gjelder Aetats praksis mht. utbetaling av attføringsytelser på bevegelige helligdager, og er stilt på bakgrunn av opplysninger om ulik praksis på forskjellige lokalkontorer i Aetat.

Attføringspengene utbetales for fem dager per uke, også for bevegelige helligdager, jf. folketrygdloven § 11-12. Dette gjelder uavhengig av om søker sender meldekort eller ikke.

Attføringsstønader som det er naturlig å utbetale månedsvis, som for eksempel stønad reise i form av månedskort, boutgifter og tilsynstillegg, betales ut per måned. Dette innebærer at alle dager dekkes, også bevegelige helligdager.

Stønader som utbetales per dag, fordi utgiften er varierende både når det gjelder antall dager og selve utgiftens størrelse, vil ikke bli utbetalt for bevegelige helligdager, da utgiften da ikke påløper. Dette gjelder bl.a. reisepenger til egen bil, taxi e.l. Dersom det likevel er nødvendig å foreta reise på en bevegelig helligdag, skal selvsagt også denne utgiften dekkes. Likt med reisepenger av denne art er korttidsdekning av boutgifter, dvs. boutgifter som påløper for eksempel ved kortere opphold borte fra hjemmet i forbindelse med avlegging av eksamen.

Aetat Arbeidsdirektoratet har opplyst at det ikke er kjent med at det foreligger ulik praksis med hensyn til praktiseringen av dette regelverket. Uten å kjenne nærmere til den konkrete bakgrunnen for spørsmålet er det vanskelig å gi noen nærmere redegjørelse for praksis i Aetat.