Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:379 (2001-2002)
Innlevert: 15.05.2002
Sendt: 15.05.2002
Besvart: 23.05.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Ifølge pressemelding fra Barne- og familiedepartementet av 13. februar 2002 skal åpningstidsloven oppheves.
Kan statsråden si når dette forslag blir lagt frem for Stortinget?

Begrunnelse

Det vises i sin helhet til pressemeldingen fra statsråden "Åpningstidsloven oppheves" av 13. februar 2002.

Internett:
http://odin.dep.no/bfd/norsk/aktuelt/pressem/004051-070122/index-dok000-b-n-a.html

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Barne- og familiedepartementet og Kultur- og kirkedepartementet sendte 13. februar 2002 på høring forslag om opphevelse av åpningstidsloven samt endringer i lov om helligdager og helligdagsfred. Høringsfristen var 10. april 2002. Det innkom ca. 100 høringsuttalelser. Kultur- og kirkedepartementet som har ansvaret for lov om helligdager og helligdagsfred, er nå i ferd med å utarbeide en odelstingsproposisjon om saken. Barne- og familiedepartementet har konferert med Kultur- og kirkedepartementet, og det tas sikte på å fremme en proposisjon om endringer i lov helligdager og helligdagsfred tidlig i høstsesjonen.