Skriftlig spørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:381 (2001-2002)
Innlevert: 15.05.2002
Sendt: 16.05.2002
Besvart: 27.05.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Jeg er blitt gjort kjent med at Samferdselsdepartementet og hurtigruteselskapene TFDS/OVDS inngikk ny hurtigruteavtale i fjor høst før endelig godkjenning fra ESA forelå.
Hva er samferdselsministeren sin kommentar til dette?

Begrunnelse

Jeg har blitt kjent med at det i forbindelse med inngåelse av ny hurtigrutekontrakt 6. desember i fjor ikke forelå noen avklaring fra ESA vedrørende dette. Som det framkommer i ESAs godkjenning datert 19. desember 2001 står det at norske myndigheter i juli 2000 hadde meldt til ESA at kontrakt ikke ville bli inngått før endelig godkjenning fra ESA forelå. Derfor er det merkelig at ny hurtigrutekontrakt ble inngått 6. desember 2001 når endelig godkjenning fra ESA først ble gitt 19. desember. I forkant av 6. desember finnes det ikke noe i Samferdselsdepartementets postjournal om kontakt mellom departementet og ESA. Imidlertid har det i ettertid vist seg at det fantes et internt notat fra ESA datert 30. november i departementet som var unntatt offentlighet helt fram til det ble journalført 28. februar 2002. Det er viktig å ha klare og ryddige linjer til ESA. Derfor er det viktig at samferdselsministeren kan belyse denne saken slik at det ikke kan være tvil om at inngåelse av ny hurtigrutekontrakt skjedde på korrekt måte.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: I henhold til artikkel 1 nr. 3 i protokoll 3 til avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan (ESA) og en domstol, skal ESA underrettes i tide til å uttale seg om planer som går ut på å innføre eller endre støtteordninger. ESA skal vurdere hvorvidt planene er i overensstemmelse med reglene om statsstøtte i EØS-avtalen, jf. EØS-avtalen kapittel 2.

Når det gjelder støtte til hurtigruteselskapene, ble denne notifisert ESA i Samferdselsdepartementets brev av 5. juli 2000. Hurtigruteavtalen ble undertegnet 6. desember 2001. Støtteordningen ble godkjent av ESA i vedtak av 19. desember 2001. Støtten gis for en treårsperiode fra 1. januar 2002.

Samferdselsdepartementet har hatt løpende kontakt med ESA i den aktuelle saken. Forut for undertegnelse av hurtigruteavtalen i desember 2001 var det flere møter mellom departementet og ESA. På bakgrunn av signaler som ESA ga i disse møtene hadde Samferdselsdepartementet gode forutsetninger for å vurdere hva ESA kunne godta når det gjaldt støtte til hurtigruteselskapene. Det var på denne bakgrunn avtalen om støtte til hurtigruteselskapene ble undertegnet i desember 2001.

Når det gjelder forholdet til ESA, er det utbetaling av støtten som er avgjørende for hvorvidt retningslinjene er overholdt, ikke undertegnelse av avtalen.

Utbetalingen av støtten som hjemles i hurtigruteavtalen ville ikke bli gjennomført uten formell godkjenning fra ESA. Dette var en forutsetning partene var innforstått med på det tidspunkt avtalen ble inngått.