Skriftlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til sosialministeren

Dokument nr. 15:382 (2001-2002)
Innlevert: 15.05.2002
Sendt: 16.05.2002
Besvart: 27.05.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Opprettelse og drift av frivillighetssentraler har vært en suksess fra starten i 1994. FRISAM ønsket å starte 20 nye frivillighetssentraler i 2002, men vedtatte rammer ble ikke utvidet. Nye sentraler ble derfor ikke opprettet.
Vil statsråden medvirke til at rammene for frivillighetssentralene blir øket, og at det blir gitt kompensasjon for prisstigningen ved tilskudd?

Begrunnelse

I budsjettproposisjonen for 2002 ble det framstilt som om det ikke var behov for mer midler til frivillighetsarbeid. Dette har vist seg å ikke være riktig. Ikke engang prisstigningen var tatt med. Dermed ble det en reell nedgang.
En samlet sosialkomité sa i merknadene til statsbudsjettet for 2002 om frivillighetssentralene:

"Komiteen ser verdien av å styrke dette arbeidet ytterligere, slik at antall sentraler kan økes både landsdekkende og med mulighet for flere sentraler i større byer."

Ifølge svarbrev fra Sosial- og helsedirektoratet til Tynset kommune 25. februar 2002, blir det vist til at rammene til dette ikke er utvidet. Heller ikke i Revidert budsjett for 2002 var det foretatt noen økning.
Frivillighetsarbeidet har stor betydning, ikke minst for å fremme brukernes interesser og synspunkter. Dette arbeidet bør styrkes, og flere sentraler bør kunne opprettes. Ikke minst i forhold til forebygging og trivsel. Ut fra bl.a. både privat og kommunalt engasjement er det også fullt mulig å etablere flere frivillighetssentraler dersom de økonomiske rammene økes.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Av de 50 søknadene om opprettelse av nye frivillighetssentraler i 2001 var det bare 15 søknader som kvalifiserte til å få tilskudd. Alle disse ble innvilget. At det kom inn så få kvalifiserte søknader førte til at de bevilgede midler til frivillighetssentraler ikke ble brukt opp i 2001. Det var også et underforbruk på denne budsjettposten i 2000. Regjeringen videreførte bevilgningen på om lag samme nivå i 2002. Det blir erfaringsmessig lagt ned frivillighetssentraler hvert år. Det vil derfor være midler til oppstart av nye sentraler også i 2002. Sekretariatet for Frivillighetens samarbeidsorgan (FRISAM) anslår at det er midler til å starte opp mellom 5-10 sentraler i 2002 innenfor den rammen man har i dag. Å starte nye sentraler er ikke utelukkende avhengig av midler til disposisjon. Kvalifiserte søknader er utgangspunktet for å bevilge midler til oppstart av nye sentraler. Erfaringer viser at dette er en viktig praksis fordi det opprettholder kvaliteten på og omdømmet av sentralene. Jeg er helt enig i at frivillighetssentralene har stor betydning både for å mobilisere til frivillig innsats og i forhold til forebygging. En økning av statstilskuddet til frivillighetssentraler vil bli vurdert og prioritert opp mot andre viktig formål i forbindelse med statsbudsjettet for 2003. Spørsmålet om kompensasjon for prisstigningen vil også måtte vurderes i denne forbindelse.