Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:387 (2001-2002)
Innlevert: 16.05.2002
Sendt: 21.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Når vil statsråden legge frem konkrete forslag om effektivisering/konkurranseutsetting for Stortinget?

Begrunnelse

I budsjettbehandlingen i vinter sa et flertall bestående av regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet følgende:

"Dette flertallet ber Regjeringen igangsette konkrete prosjekter på effektivisering/konkurranseutsetting i første halvdel av 2002."

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Mitt svar på spørsmålet er at slike forslag i hovedsak kommer til Stortinget i form av meldinger og proposisjoner og også i forbindelse med redegjørelser, fra den enkelte fagstatsråd. Jeg kan her for eksempel vise til forslag fra statsråd Clemet, som nå er på høring, om endringer i privatskoleloven for å kunne åpne for etablering av frittstående grunnskoler som senere vil bli forelagt Stortinget, og den IT-politiske redegjørelsen som statsråd Gabrielsen holdt 14. mai hvor det beskrives tiltak for å effektivisere forvaltningen gjennom bruk av IT.

Samtidig er statsråd Clemets forslag eksempel på et konkret prosjekt for konkurranseutsetting og penger-følger-bruker-prinsippet. I statsråd Gabrielsens redegjørelse omtales flere prosjekter som er under arbeid, for eksempel arbeidet med å gjøre all innrapportering fra næringslivet elektronisk innen utløpet av 2004, noe som vil virke effektiviserende både for næringslivet og for offentlig sektor.

De forslag som kommer fra undertegnede til Stortinget, vil derfor dreie seg om forslag som gjelder fagsaker under eget departement. Her kan jeg nevne forsøket i Aetat som snart settes i gang, og hvor målet er å få flere yrkeshemmede og langtidsledige i jobb gjennom å prøve ut et bredere spekter av tilbydere og tiltak. Etter at Aetat har fattet vedtak om tiltak og eventuelle økonomiske ytelser for brukeren, skal hun/han i større utstrekning kunne velge tilbyder og tilbud. I tillegg iverksettes nå også et forsøk med resultatbasert finansiering i Aetat for å redusere antallet yrkeshemmede som venter på avklaring i forhold til attføringstiltak. Regjeringen foreslår dette som en forsøksordning i andre halvår hvor Aetat mottar et fast beløp pr. avklaring utover budsjettert ramme, jf. omtale i St.prp. nr. 63 for 2001-2002. Forslaget har sammenheng med at ventetiden for yrkeshemmede, før de får plass på tiltak, har øket gjennom 1. halvår.

Men det er også viktig å feie for egen dør. Jeg er derfor nå i ferd med å gjennomføre et omstillingsprosjekt i eget departement, med samling av bestillerfunksjoner i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og fristilling og konkurranseutsetting av den tjenesteyting som nå produseres av etater under departementet, som Statsbygg, Statskonsult og Statens informasjonstjeneste. I den grad dette vil ha lovmessige eller budsjettmessige konsekvenser, vil også disse forslagene etter hvert komme til Stortinget.

Stortinget vil i tiden fremover motta flere forslag på det aktuelle området fra Regjeringen på de måter jeg her har beskrevet. For en kontinuerlig oppdatert oversikt over de ulike moderniseringstiltak Regjeringen jobber med, vil jeg vise til vår "moderniseringsweb" på http://www.dep.no/aad/modernisering/