Skriftlig spørsmål fra Olav Akselsen (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:388 (2001-2002)
Innlevert: 16.05.2002
Sendt: 21.05.2002
Besvart: 27.05.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): Den siste tida er det hevda i media at SIVA sitt engasjement i Panevezys Næringspark i Litauen har ført til utflytting av norske verksemder.
Kan statsråden stadfesta at dette er tilfelle, og vil statsråden i så fall sørgje for at SIVA sine aktivitetar internasjonalt ikkje medverker til utflytting av verksemder frå Noreg?

Begrunnelse

Den internasjonale aktiviteten til SIVA kan vera naudsynt for å hjelpa norske verksemder inn på nye marknader, men det har aldri vore meininga frå politisk hald at SIVA sine ordningar skal hjelpa verksemder som vil flytta ut av Noreg for å kutta lønskostnader.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: SIVAs engasjementer utenlands er lokalisert til Litauen (Panevezys), Latvia (Ogre) og Murmansk, Nordvest-Russland. Engasjementet i Litauen omfatter investeringer i to industriparkselskaper. Investeringsrammen er på 15 mill. kr, hvorav ca. 9 mill. kr er disponert hittil.

Det formelle grunnlaget for utenlandsengasjementene fremgår av Innst. S. nr. 242 for 1996-1997, Budsjett-innst. S. nr. 5 for 1997-1998 og vedtak i foretaksmøter 18. desember 1996, 11. februar 1999 og 28. juni 2001. Videre er det en forutsetning at virksomheten skjer i samsvar med gjeldende lovverk, vedtekter og retningslinjer for øvrig.

Det er en klar målsetting for SIVA at bedrifter som etablerer seg i selskapets næringsparker i utlandet skal beholde sin hovedbase i Norge selv om de vokser i et internasjonalt marked og legger funksjoner utenfor landets grenser. Både vedtak i foretaksmøtene og i SIVAs styre understreker at det må kunne sannsynliggjøres at engasjementet utenfor landets grenser vil få direkte positive ringvirkninger for næringslivet i Distrikts-Norge. Dette følges opp av SIVA, som bl.a. foretar en vurdering av den enkelte bedrifts motiver, forretningsplan og konsept i forhold til SIVAs strategi med hensyn til virkninger for vedkommende bedrift og andre bedrifter i Norge.

Hensikten med SIVAs næringsparker i utlandet er å bistå norske bedrifter som vil internasjonalisere seg ved bl.a. å hjelpe dem inn i nye markeder. Næringsparkene skal bidra til å senke terskelen for internasjonalisering og effektivisere uteetableringer, spesielt innenfor SMB-sektoren. Samtidig får bedriftene tilgang til nettverk og kompetanse gjennom koblinger til universiteter og forskningsmiljøer, finansinstitusjoner og myndigheter.

Forvaltningen av eierskapet i SIVA har vært ivaretatt av Kommunal- og regionaldepartementet fram til årsskiftet 2001/2002. Ansvaret for eierskapet ble da overført til Nærings- og handelsdepartementet. Kommunal- og regionaldepartementet gjennomførte høsten 2001 med bistand fra eksterne konsulenter en evaluering av SIVAs utenlandssatsing i lys av selskapets distriktspolitiske oppgaver. I sluttrapporten fremlagt i desember 2001 er gitt følgende oppsummering:

"Næringsparker utenlands kan gjøre det lettere for norske bedrifter å etablere seg utenfor Norge, og bør være en naturlig del av distriktspolitikken. Utenlandsetablering kan styrke distriktsbedriftene økonomisk og bidra til økt aktivitet i distriktene. Men effektene kan også være negative, sett fra et distriktsståsted. For å sikre at distriktspolitiske midler brukes effektivt, er det helt sentralt at det satses på etableringer der det kan forventes positive ringvirkninger i distriktene. Sannsynligheten for positive ringvirkninger er størst når bedriftens motiv for utenlandsetableringen er tilgang på kunnskap. SIVAs næringsparker i Murmansk og Baltikum ser i liten grad ut til å gi positive virkninger i distriktene, så langt. Dersom SIVA skal satse videre utenlands, må selskapet legge større vekt på å vurdere og synliggjøre de distriktspolitiske effektene av de konkrete aktivitetene."

Med bakgrunn i denne evalueringen har Kommunal- og regionaldepartementet i årets tilsagnsbrev til SIVA skrevet følgende:

"Med mindre det på forhånd kan godtgjøres at engasjementet direkte kommer SMB innenfor det distriktspolitiske virkeområdet til gode, kan SIVA ikke benytte midler fra kap. 552 post 70 til finansiering av internasjonalt engasjement."

I pressen har det i den senere tid vært oppslag om utflagging av industriproduksjon og arbeidsplasser fra Utkant-Norge til baltiske lavkostland. SIVAs næringsparker i Litauen og Latvia har vært omtalt i den forbindelse, og det fremholdes at næringsparkene har bidratt til at utflagging har funnet sted. Blant de bedrifter som er nevnt i oppslagene er det kun noen få som er direkte involvert i SIVAs aktiviteter i Baltikum. Felles for disse bedriftene var et behov å styrke inntjeningen gjennom internasjonalisering. Ved å flytte ut deler av produksjonen antok man at grunnlaget ville styrkes for at andre funksjoner som produktutvikling, design, markedsføring og logistikk kan opprettholdes i Norge.

For Regjeringen er det viktig å sikre at offentlige midler anvendes på en mest mulig effektiv og formålstjenlig måte. Dette er bakgrunnen for at det nå foretas en full gjennomgang av det statlige virkemiddelapparatet under Nærings- og handelsdepartementet, herunder også SIVA.

Etter min vurdering er det nødvendig å foreta en særskilt og grundig vurdering av SIVAs utenlandsengasjementer, for bl.a. å finne ut om de fungerer etter hensikten og om det for eksempel bør iverksettes spesielle tiltak for å unngå eventuelle utilsiktede virkninger. Dette arbeidet er nå igangsatt. Når resultatene av undersøkelsen foreligger vil Stortinget bli orientert.