Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:391 (2001-2002)
Innlevert: 21.05.2002
Sendt: 21.05.2002
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 27.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Kronisk syke mennesker blir i mange tilfeller utsatt for flere sykdommer. Disse "tilleggssykdommene" er direkte forårsaket av den kroniske sykdommen pasienten har. F.eks. får pasienter med sukkersyke ofte grå stær som svekker synet og de har behov for briller. Utgifter til dette får de ikke dekket innenfor gjeldende refusjonsordninger.
Hva kan statsråden gjøre for at kronisk syke ikke skal blir påført ekstrautgifter til helbred/lindring av tilleggssykdommene den kroniske sykdommen forårsaker?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Folketrygdens formål er blant annet å gi kompensasjon for nødvendige utgifter ved behandling av sykdom, skade eller lyte. Dette gjelder uavhengig av om den aktuelle lidelsen har sammenheng med en kronisk sykdom eller ikke. Behandling av "tilleggssykdommer" til en kronisk sykdom er altså refusjonsberettiget på like linje med andre sykdommer. I en del tilfeller er det etablert særlige ordninger for mennesker med kronisk sykdom, det er for eksempel omfattende diagnoselister i forskriftene både for fysioterapi og tannbehandling som gir pasienter rett til gratis behandling.

Trygden yter på visse vilkår også stønad til synshjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre arbeidsevnen eller den daglige funksjonsevnen. Dette gjelder blant annet briller eller kontaktlinser etter operasjon for grå stær. Skyldes behovet for briller vanlig synssvekkelse, dekkes ikke utgiftene.

Som oppfølging av Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2002, er det nedsatt en arbeidsgruppe med deltakelse blant annet fra funksjonshemmedes organisasjoner som skal utarbeide forslag til en ny skjermingsordning ("egenandelstak 2") for helseutgifter som ikke inngår i frikortordningen. Formålet med ordningen er å skjerme funksjonshemmede og kronisk syke mot en opphopning av utgifter til helsetjenester. Jeg vil følge opp saken i forslaget til statsbudsjett for 2003.