Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til statsministeren

Dokument nr. 15:392 (2001-2002)
Innlevert: 21.05.2002
Sendt: 21.05.2002
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 29.05.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): SAS-oppkjøpet av Braathens har blitt behandlet og godkjent av Konkurransetilsynet. Oppkjøpet er også behandlet etter prosedyrene i lov om erverv der departementet kan stille krav til erververen på grunnlag av innhentede opplysninger. I tiden for disse behandlinger mente de Braathens-ansatte å ha garantier om likebehandling ved de oppsigelser som var forventet. Denne situasjon er nå endret.
Mener Regjeringen den nye situasjonen gir grunnlag for ny behandling av en eller begge av de nevnte saker om oppkjøpet?

Begrunnelse

Det vises til medienes omtale, bl.a. Dagens Næringsliv 18. mai. Det er grunn til å tro at Braathens-ansatte ville hatt en annen holdning til oppkjøpet om de hadde hatt den minste mistanke om at hele deres bakkeavdelingen kunne bli lagt ned uten at de får konkurrere på like fot om jobbene. Dersom de ansatte i Braathens ikke hadde vært så positive til oppkjøpet ville også den offentlige debatten fått en annen karakter. Trolig ville det kommet sterke krav både fra Braathens-ansatte og fra annet hold om at det skulle stilles krav fra myndighetene, f.eks. som vilkår etter lov om erverv, for å sikre likebehandling ut fra arbeidsmiljøloven kap. XIIA.
I henhold til lov om erverv, bl.a. § 20, kan departementet iverksette ny prøving av en ervervsmelding dersom det viser seg at vedtak om å godkjenne et erverv uten nærmere prøving bygger på feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Etter det som er framkommet i mediene synes det åpenbart at det i denne saken foreligger grunnlag for slik fornyet prøving.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Spørsmålet som ble vurdert av Konkurransetilsynet var om oppkjøpet skulle forbys i medhold av konkurranseloven § 3-11. Bestemmelsen gir Konkurransetilsynet anledning til å gripe inn mot bedriftserverv som vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med konkurranselovens formål om å sørge for effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for virksom konkurranse. Konkurransetilsynet forbød som kjent ikke oppkjøpet. Begrunnelsen var at Braathens var en fallittbedrift og at en eventuell konkurs ikke ville føre til et bedre konkurransemessig resultat da SAS uansett med stor sannsynlighet ville overta Braathens' markedsandeler. Arbeids- og administrasjonsdepartementet vurderte på grunnlag av sakens viktighet om departementet skulle ta opp saken til behandling, men kom til at det ikke var grunnlag for dette.

Som det fremgår ovenfor er betingelsen for å benytte inngrepskompetansen etter konkurranseloven § 3-11 at bedriftservervet vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål. Dersom dette vilkåret ikke er oppfylt kan konkurransemyndighetene ikke gripe inn. Oppsigelser av Braathens-ansatte er ikke et forhold som i seg selv påvirker konkurransen i det relevante marked. Dette forhold gir derfor ikke rettslig grunnlag til å ta ervervet opp ny behandling verken for Konkurransetilsynet eller Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Når det gjelder ervervsloven, hører denne under nærings- og handelsministerens ansvarsområde. Nærings- og handelsministeren opplyser at oppkjøpet ikke har vært gjenstand for behandling etter ervervsloven fordi det er et unntak i lovens § 1 annet ledd for erverv innenfor luftfartssektoren som ikke er omfattet av meldeplikt etter loven. Da Nærings- og handelsdepartementet ikke har hatt saken til behandling er det heller ikke aktuelt å ta saken opp til noen ny behandling.