Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:393 (2001-2002)
Innlevert: 21.05.2002
Sendt: 21.05.2002
Besvart: 27.05.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til den vanskelige politimessige situasjonen i Åsane bydel i Bergen kommune. De 36 polititjenestemennene som jobber ved Arna og Åsane politistasjon har sitt virke i et område med 50 000 innbyggere. Andre byer/områder/kommuner andre steder i landet med langt færre innbyggere enn i dette politiområdet har langt bedre bemanning.
Hva vil statsråden gjøre for å bedre bemanningen ved denne politistasjonen og derved bedre beskyttelsen for innbyggerne?

Begrunnelse

Politistasjonssjefen innrømmer at de knappe ressursene går ut over det forebyggende arbeidet.
Han viser til at stasjonen i forhold til folketallet i ansvarsområdet burde tilsi 50 betjenter, altså en betjent pr. 1 000 innbygger. Da ville situasjonen vært en helt annen fordi dagens bemanning gjør at det ikke er kapasitet til å gjøre noe ut over det akutte, altså det som skjer i øyeblikket. Og av og til - knapt nok det.
Det blir også understreket at ressurstilgangen til politistasjonen de siste årene ikke har stått i forhold til befolkningsutvikling og kriminalitetsutvikling. Samlet resultat er utrygghet for innbyggerne i både Åsane og Arna bydel knyttet til det løpende og synlige politiarbeidet, og økende bekymring for at det mangler viktige ressurser til nødvendig forebyggende arbeid.
Spesielt fra innbyggere i Åsane bydel - en av de største bydelene i Bergen og langt større enn nabobydelen Arna som er minst - blir det fremhevet at opprettelse av en eller flere nærpolitistasjoner i Åsane vil være av stor betydning og må kombineres med nødvendig bemanningsøkning ved politistasjonen. En løsning med nærpolitistasjon(er) vil på en utmerket måte kunne kombinere effekten av synlig politi i nærområde med effektivt forebyggende arbeid. Åsane bydel er med sine 50 000 innbyggere på størrelse med en del større norske byer. De politimessige ressursene ligger imidlertid langt under de vi finner i byer av samme størrelse.
I Sem-erklæringen har Regjeringen understreket forebygging og bekjempelse av kriminalitet som en av myndighetenes viktigste oppgaver. Av tiltakspunkter er det fremhevet "styrket bemanning og fjerning av flaskehalser, sikre politiet økte frie driftsmidler slik at politiet har ressurser å sette inn i pressituasjoner samt tilføre politiet ressurser til å bekjempe hverdagskriminalitet og mindre forbrytelser".
På denne bakgrunn håper jeg at statsråden vil være villig til å se på den politimessige ressurs- og bemanningssituasjonen for de 50 000 innbyggerne i Åsane bydel, og medvirke for å kunne skaffe økte ressurser til bedre sikring av trygghet for liv og helse.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Politimesteren i Hordaland har ansvaret for fordeling og eventuell omfordeling av ressurser innen politidistriktet for å sikre innbyggerne en tilfredsstillende polititjeneste. I den grad ressursene ved et tjenestested ikke er tilstrekkelig, vil dette bli løst gjennom samarbeid mellom flere politienheter.

Politi- og lensmannsetaten står midt i en omfattende reform som skal bidra til en mer tjenesteytende og publikumsorientert etat. Et vesentlig tiltak er frigjøring og omdisponering av personell til operativ og publikumsrettet tjeneste. I forbindelse med Politireform 2000 har Politidirektoratet fått i oppdrag å gjennomgå ressursdisponeringen og driftsenhetsstrukturen i politidistriktene innen utgangen av 2003. Dette gjelder også Hordaland politidistrikt, herunder Arna og Åsane politistasjon.