Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:396 (2001-2002)
Innlevert: 22.05.2002
Sendt: 23.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Eiere av såkalte prydfjærfe, og folk som ønsker å importere slike, opplever at de er underlagt et regelverk som både er firkantet og uforutsigbart når det gjelder import av slike dyr til Norge. Det oppleves også som om regelverket i Norge praktiseres betydelig strengere enn hvordan tilsvarende regelverk fortolkes i EU.
Vil landbruksministeren bidra til å gjøre regelverket for import av slike dyr klarere og mer forutsigbart enn det er i dag?

Begrunnelse

Eiere av prydfjærfe som ønsker å importere flere dyr, opplever at myndighetenes behandling av søknader blir behandlet på forskjellig grunnlag og at det ikke blir brukt noen enhetlig begrunnelse for avslag. Det hevdes også at regelverket i Norge er betydelig strengere enn i EU, og at det er forbud mot å importere dyr til Norge som det er lov til å importere til EU. Det er manges oppfatning at dagens praktisering av regelverket bidrar til ulovlig import fordi det er liten tiltro til den måten som regelverket praktiseres på i dag.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Regelverket for innførsel av prydfjærfe forvaltes av to forskjellige departement. Som landbruksminister er jeg ansvarlig for de dyrehelsemessige vilkårene knyttet til slik innførsel. Betingelsene er fastsatt i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av fjørfe og rugeegg av 28. desember 2001, ev. forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av visse dyrearter av 31. desember 1998, som begge forvaltes av Statens dyrehelsetilsyn. Regelverket er felles i hele EØS-området. Miljøvernministeren er ansvarlig for å ivareta hensynet til artsmangfoldet i Norge, basert på regelverk som forvaltes av Direktoratet for naturforvaltning (viltloven).

De problemer og den strenge praksis som importører møter på og som det refereres til i spørsmålet, er etter det jeg har fått opplyst et ansvarsområde som tilligger miljøvernmyndighetene, og ikke landbruksmyndighetene. Jeg anmoder derfor Øystein Hedstrøm om å adressere sitt spørsmål til miljøvernministeren, samtidig som jeg tillater meg å sende kopi av spørsmålet og mitt svar til miljøvernminister Børge Brende.