Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:400 (2001-2002)
Innlevert: 23.05.2002
Sendt: 24.05.2002
Besvart: 31.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Stiftelsen Ski- og sommerfestivalen er i pengeknipe for å kunne arrangere sin sommerfestival med idrettsleker for personer med psykiske lidelser.
Kan statsråden sørge for at de får positivt svar på sin søknad raskt, slik at årets sommerleker kan realiseres på Hove leir ved Arendal som planlagt?

Begrunnelse

Stiftelsen har sendt søknad om aktivitetsstøtte for et treårsprosjekt med evaluering allerede høsten 2001. De har ikke fått svar. Søknaden til Kulturdepartementet er innvilget, men med halvparten av tidligere støtte. Dette har ført til problemer for realisering av sommerarrangementet. Stiftelsen ønsker å fortsette med bred frivillig innsats, men ser ikke mulighet til å gjennomføre disse arrangementene uten positiv respons om videreføringsmuligheter også fra Helsedepartementet. Det er stor oppslutning om begge festivalene, og det samles om lag 500 deltakere og ledsagere til hver festival to ganger i året. Stiftelsen har erfaring og kapasitet til å fortsette med masse aktiv, frivillig innsats, men den er avhengig av å ha noe statlig finansiering i bunn, ellers vil det bli for krevende å holde aktiviteten i gang. Stiftelsen har 18 års erfaring med slike tiltak og understreker at de er avhengig av forutberegnlighet med hensyn til aktivitetsnivå.
Fysisk fostring er særskilt viktig for mennesker med psykiske lidelser. Denne type arrangement inspirerer til trening gjennom hele året, for å ha festivalen som målepunkt.
Tiltakene er til glede for mennesker med psykiske lidelser i og utenfor institusjon, ledsagere og de som deltar som frivillige, bl.a. elever fra Idrettsgymnasiet på Geilo. Vinterfestivalen arrangeres på Geilo.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Kultur- og fritidstiltak til mennesker med psykiske lidelser

Gjennom Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006 er følgende to av fire hovedmål for psykisk helsearbeid i kommunene rettet mot voksne:

- økt mulighet for deltakelse i meningsfylte aktiviteter; som skole, arbeid, dagsenter eller lignende

- bedre muligheter til å kunne delta i en sosial sammenheng og med det bryte sosial isolasjon.

Styrking av kultur- og fritidstiltak er sentrale virkemidler for å oppnå dette og for å bidra til å fremme den enkeltes ressurser. Departementet har derfor forutsatt at det øremerkede driftstilskuddet til kommunene blant annet nyttes til denne typen tiltak. Dette er i tråd med Opptrappingsplanens mål om mest mulig desentraliserte tilbud, slik at ressursene muliggjør at mennesker med psykiske lidelser kan leve en mest mulig normal tilværelse med livskvalitet i hverdagen. Det er også gitt føringer om at denne typen tiltak bør skje i samarbeid med kulturorganisasjoner, menigheter, frivillige organisasjoner og lignende. For øvrig styrer ikke departementet hvilke konkrete kultur- og fritidstiltak kommunene bør satse på. Utviklingen av dette bør snarere skje i tett samarbeid med brukerne selv.

I brevet av 22. mai med spørsmål om midler til ovenfor nevnte prosjekt, vises det til at festivalen får midler fra Kulturdepartementet. Opptrappingsplanen for psykisk helse har ikke som formål å dekke alle aktiviteter som angår mennesker med psykiske lidelser. Det er svært viktig at de ordinære instanser for befolkningen også inkluderer tiltak for mennesker med psykiske lidelser.

Reformen i statlig helseforvaltning - delegering og overføring av midler til Sosial- og helsedirektoratet

Fra og med 1. januar 2002 har Sosial- og helsedirektoratet fått som forvaltningsoppgave å gjennomføre og iverksette vedtatt helse- og sosialpolitikk. Dette innebærer at midler til å gjennomføre virksomheter på statlige satsingsområder, så som Opptrappingsplan for psykisk helse, i hovedsak er delegert til Sosial- og helsedirektoratet. Både tildeling og oppfølging av øremerkede tilskudd til kommunene over Opptrappingsplanen og statlige midler til prosjekter og utviklingsarbeid knyttet til målsettinger for Opptrappingsplanen, er overført til Sosial- og helsedirektoratet. Søknader om prosjektmidler knyttet til Opptrappingsplanen blir derfor automatisk overført dit fra departementet for vurdering og videre behandling. Dette gjelder også søknaden om prosjektmidler til Ski- og sommerfestivalen.

Konklusjon

Jeg ser kultur- og fritidstiltak som svært viktig for alle - ikke minst mennesker med psykiske lidelser. Når det gjelder vurderingen av konkrete prosjektsøknader knyttet til denne typen tiltak, ser jeg det imidlertid som riktig å opprettholde direktoratets rolle her, slik at helhetsvurderinger knyttet til formål og bruk av midler samles. Jeg ser det ikke som riktig ut i fra disse betingelsene å påvirke en eventuell saksbehandling av prosjektsøknad fra Stiftelsen Ski- og sommerfestivalen i Sosial- og helsedirektoratet.