Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:402 (2001-2002)
Innlevert: 24.05.2002
Sendt: 24.05.2002
Besvart: 28.05.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Fiskeryrket er forbundet med stor risiko for liv og helse. I denne sammenheng er Sikkerhetsopplæringen for fiskere meget viktig som forebyggende tiltak. Befraktningsavtalen med sikkerhetsopplæringens kursfartøy går ut 31. desember 2002, og ny avtale er fortsatt ikke inngått.
Hva vil statsråden gjøre for at avtalen snarest kan inngås, slik at denne viktige sikkerhetsopplæringen for fiskere kan videreføres?

Begrunnelse

Fiskeryrket har alltid vært forbundet med stor risiko for liv og helse sammenlignet med andre yrker. Derfor må risikoreduserende tiltak ha høy prioritet.
Sikkerhetsopplæringen for fiskere har i denne sammenheng hatt stor forebyggende virkning, noe som kan dokumenteres ved at antallet ulykker har gått betydelig ned etter at denne opplæringen har fått innpass hos fiskerne.
Sikkerhetskurset er som kjent lovpålagt for yrkesfiskere, og i 2001 gjennomgikk ca. 1 600 fiskere denne opplæringen.
Usikkerheten om fremtiden for Sikkerhetsopplæringen for fiskere er nå stor fordi befraktningsavtalen med kursfartøyet går ut 31. desember 2002.
Til tross for at ny avtale var klar i januar i år, er denne enda ikke undertegnet. Dette skyldes, etter det jeg har fått opplyst, manglende respons fra Utdannings- og forskningsdepartementet.
Ut fra de opplysninger jeg har fått, haster det nå med å få inngått en ny avtale dersom Sikkerhetsopplæringen for fiskere skal kunne videreføres etter 31. desember 2002.
Kursfartøyet er landsomfattende, og det er viktig at en slik opplæring kan foregå på en realistisk måte ombord på fartøy.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Som representanten Arnesen opplyser, ønsker Sikkerhetsopplæringen for fiskere å inngå ny avtale med Rederiet Kongsøy for å befrakte M/S "Kongsnes" fra og med 1. januar 2003. Den nåværende befraktningskontrakten utløper 31. desember 2002. Saken er et budsjettspørsmål for 2003. Nærmere omtale av saken må derfor avvente behandlingen av statsbudsjettet 2003.