Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:408 (2001-2002)
Innlevert: 28.05.2002
Sendt: 28.05.2002
Besvart: 05.06.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Det er foreslått flere alternativer for etablering av ny containerhavn i Oslofjorden. Et av forslagene er Snekkestad/Mulvika i Holmestrand og Re kommune og Kommersøya i Sande kommune. Etablering av en containerhavn til disse områdene vil legge beslag på verdifulle arealer i kystsonen, som i dag blir benyttet av allmennheten til friluftsformål.
Kan statsråden nå skriftlig si klart i fra at han ikke vil bruke disse områdene til containerhavn?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Oslo kommune har vedtatt at deler av havnevirksomheten i Oslo skal fases ut, også kjent som "Fjordbyvedtaket". I forbindelse med Stortingets behandling av St.meld. nr. 46 for 1999-2000 Nasjonal transportplan 2002-2011 ble Fiskeridepartementet bl.a. bedt om å bidra til realiseringen av et interregionalt havneselskap i Oslofjordområdet. Dette er et arbeid som jeg personlig har engasjert meg i.

Med det betydelige bakgrunnsmaterialet som blant annet foreligger fra NOU 1999:24 Havnestrukturen i Oslofjordregionen, har embetsverket i Fiskeridepartementet utarbeidet en forstudie om alternative havneløsninger for Oslofjordregionen. Denne tar utgangspunkt i bl.a. Stortingets uttalelser om at Oslo kommunes "Fjordbyvedtak" skal legges til grunn for den langsiktige havneutviklingen i Oslofjorden, jf. Innst. S. nr. 119 for 2000-2001 fra samferdselskomiteen.

Under arbeidet med forstudien ble det avholdt informasjons- og diskusjonsmøter med fylkeskommunene rundt Oslofjorden, herunder sekretariatet for Østlandssamarbeidet, Oslo kommune, Drammen havneråd, Drammen Havnevesen, Borg Havnevesen, Moss Havnevesen, Larvik Havnevesen, Drammen kommune, Lier kommune og Dampskibsexpeditørernes Forening.

Havnesituasjonen i Oslofjorden representerer store utfordringer både nasjonalt og regionalt. For å styrke næringslivets konkurranseevne, tilfredsstille transportbehovet og oppfylle overordnede transport- og miljøpolitiske mål, er det nødvendig å utvikle et fremtidsrettet og forutsigbart havnetilbud for Oslofjordregionen. I lys av dette må nasjonale, regionale og lokale interesser veies mot hverandre.

Forstudien danner grunnlaget for departementets videre arbeidet med etablering av en robust havneløsning i Oslofjorden.

I forstudien anbefales det at det utvikles tre tyngdepunkt for den stykkgodsbaserte havneaktiviteten, og at disse er lokalisert på følgende steder: Ett i Grenland/Larvik, ett i indre deler av Oslofjorden og ett i Borg/Halden.

For indre deler av Oslofjorden foreslås det at havnene i Moss, Oslo og Drammen i løpet av 2002 går sammen i et felles selskap kalt Viken havneselskap. Med de begrensninger som per i dag foreligger med tanke på å utvikle disse havnene, anbefales det to alternativer. Det ene er å bygge ny containerhavn på ett av følgende steder: Kambo/Jeløya i Moss kommune, Kommersøya i Sande kommune eller Snekkestad/Mulvika i Re kommune. Det andre er at Oslo kommunes "Fjordbyvedtak" endres slik at Oslo-Sydhavn kan tas i bruk som permanent containerterminal, og at fremtidig arealbehov dekkes innenfor Viken havneselskaps geografiske virkeområde.

Nødvendige investeringer i en ny havn i indre deler av Oslofjorden foreslås finansiert ved inntekter fra salg av eiendommer i berørte havneveseners eiendomsportefølje som ikke lenger skal benyttes til havneformål.

Forstudien ble presentert for berørte ordførere og fylkesordførere rundt Oslofjorden i slutten av april, og jeg gjennomfører nå befaringer i området for å få mest mulig informasjon før det fattes noen politisk beslutning i saken. Jeg vil legge opp til at Regjeringen fatter en prinsippbeslutning om fremtidig havnestruktur i Oslofjorden før sommeren. Både Stortinget og berørte kommuner/fylkeskommuner vil deretter, og på egnet måte, bli informert om beslutningen.

Den fremtidige havnestrukturen i Oslofjorden antas for øvrig å gi konsekvenser for utbygging av annen transportinfrastruktur på Østlandet. Det er derfor både nødvendig og naturlig at arbeidet med nye havneløsninger i Oslofjorden koordineres og kobles til prosessen med Nasjonal transportplan 2006-2015.