Skriftlig spørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:410 (2001-2002)
Innlevert: 28.05.2002
Sendt: 29.05.2002
Besvart: 05.06.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): Etter Stortingets og forsvarssjefens intensjon, skulle flytting av HV 11 til Setnesmoen gjennomføres snarest og senest 31. desember 2002. Forsvarsbygg og entreprenør er klare til å starte bygging straks klarsignal blir gitt av forsvarssjefen. Hvis klarsignal gis, kan flytting gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak av 14. juni 2001.
Vil forsvarsministeren ta initiativ til at det ferdig utarbeidende byggeprosjektet blir gitt klarsignal, slik at byggearbeidet kan igangsettes og flytting til Setnesmoen gjennomføres?

Begrunnelse

14. juni 2001 besluttet Stortinget at Møre og Romsdal heimvernsdistrikt 11 skulle flyttes fra Molde til Setnesmoen ved Åndalsnes. HV-11 skulle være på plass snarest og senest 31. desember 2002. 24. juni 2002 startet HV-11 planleggingen av de nødvendige lokaliteter sammen med Forsvarets Bygningstjeneste Trøndelag. FB (senere Forsvarsbygg) har gjennomført en prosess for raskest mulig å få i gang byggearbeidene på kontorbygget. Anbud er mottatt fra flere entreprenører. FB var klar til å gjennomføre oppstartsmøte med valgt entreprenør 7. mai 2002. Hadde klarsignal om oppstart blitt gitt, kunne innflytting skjedd ved årsskiftet 2002-2003. I stedet er det blitt initiert et helt nytt prosjekt, der planlegging startet 28. mai 2002. Byggestart vil derfor bli i 2003 i stedet for nå. Ifølge prosjektleder Norheim hos FB er det allerede brukt 7-800 000 kr på dagens prosjektering. Grunnlaget i dagens prosjekt kan ikke overføres til nytt prosjekt, ifølge Norheim.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Ved behandlingen av Innst. S. nr. 342 for 2000-2001, jf. St.prp. nr. 45 for 2000-2001, la Stortinget til grunn at Heimevernsdistriktene i hovedsak skulle videreføres på de lokaliteter som Stortinget tidligere hadde bestemt. For Møre og Romsdal HV-distrikt 11 innebar dette flytting fra Molde til Setnesmoen, jf. Innst. S. nr. 152 for 1995-1996 og St.prp. nr. 70 for 1994-1995.

Stortingets vedtak ved behandlingen av St.prp. nr. 45 medførte en ny situasjon for Heimevernet. Hærens territorielle regimenter ble lagt ned, og HV-distriktsstabene overtok det territorielle ansvaret. En full gjennomgang av de operative kravene til distriktsstabene og bemanningsplanene var derfor nødvendig. Dette har bl.a. ført til følgende resultater:

- en ny bemanningsplan for HV-11 som medfører behov for færre kontorplasser enn tidligere planlagt

- nye arealnormer for kontorplasser som medfører mindre arealbehov for kontorbygget

- bygging av et krigshovedkvarter som følge av at HV-11 har fått territorielt ansvar.

I tillegg er det konstatert at det ikke er samsvar mellom fremdriften i eksisterende forprosjekt og den flyttedato som er fastsatt (31. desember 2002). Dersom flyttedatoen opprettholdes, medfører dette flytting i to etapper til en kostnad av ca. 1,8 mill. kr.

Som oppfølging av stortingsbehandlingen har flere alternativer vedrørende eiendommer, bygg og anlegg på Setnesmoen vært vurdert. Leiren er vernet og har store arealer av varierende kvalitet i gamle bygninger. Både Riksantikvaren og Forsvarets kulturminneprosjekt har derfor gitt føringer vedrørende inngrep i eksisterende bygninger eller ved bygging av nye. De nye forutsetningene gjør at det er nødvendig å redefinere byggeprosjektet på Setnesmoen. Det synes ikke lenger hensiktsmessig å bygge et distriktslager i en gammel, fredet tømmerbygning. Det synes også lite fleksibelt og upraktisk å bygge et nytt kontorbygg på en gammel grunnmur inne i leiren. Med et tilsvarende byggeprosjekt for HV-08 i Vatneleiren som utgangspunkt, skal det utvikles et kombinasjonsbygg der kontor og lager skal bygges i et nytt, frittstående bygg.

For å unngå kostbar etablering i midlertidige lokaler, har jeg derfor besluttet at flyttingen av HV-11 utsettes til 1. august 2003. Da kan HV-11 flytte direkte inn i nye, moderne lokaler på Setnesmoen.