Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:411 (2001-2002)
Innlevert: 28.05.2002
Sendt: 29.05.2002
Besvart: 05.06.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Aftenposten 25. mai d.å. kommer det frem at enslige mindreårige asylsøkere mister retten til grunnskoleundervisning fra 1. august 2002 på grunn av endringer i opplæringsloven.
Medfører dette riktighet, og hvordan vil statsråden sikre at enslige mindreårige asylsøkere ikke mister denne retten til grunnskoleundervisning?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Rett til grunnskoleopplæring for voksne innføres 1. august i år. Ingen voksne, dvs. personer over 16 år, har tidligere hatt lovfestet rett til grunnskoleopplæring. Kommunene har hatt ansvar for å gi slike tilbud, men de har ikke hatt plikt til det, slik de nå får. Midlene til grunnskoleopplæring for voksne ble lagt inn i rammeoverføringene til kommunene da inntektssystemet ble innført. Mange kommuner har gitt slik opplæring, mens andre ikke, eller i liten grad, har gjort det. Når det gjelder enslige mindreårige, har det fra 1998 blitt gitt et øremerket tilskudd til grunnskoleopplæring til innvandrere mellom 16 og 20 år (inkl. flyktninger og asylsøkere).

I artikkelen i Aftenposten 25. mai d.å. heter det blant annet:

"Når den nye opplæringsloven trer i kraft fra 1. august mister kommunene disse tilskuddene, i stedet får de et generelt rammetilskudd fra staten, som skal dekke all grunnskoleopplæring for voksne. I dette rammetilskuddet er det ikke regnet med personer som ikke har oppholdstillatelse i Norge."

De øremerkede midlene som har vært gitt til grunnskoleopplæring for 16-20-årige innvandrere over Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett omfatter alle i denne gruppen. Det er ikke gjort noe skille på individnivå, f.eks. på bakgrunn av status med hensyn til oppholdstillatelse. Med innføring av rett til grunnskoleopplæring legges de øremerkede midlene som har vært nyttet til denne gruppen, inn i rammeoverføringene. For inneværende år gjelder dette fra 1. august.

Rettighetsmessig endres ikke situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere med innføring av rett til grunnskoleopplæring for voksne. De har ikke hatt rett, og får ingen rett til slik opplæring. Det blir opp til kommunene å prioritere bruken av midlene.

I ulike sammenhenger har det imidlertid vært fokusert på at enslige mindreårige er i en spesielt vanskelig og utsatt situasjon. Når Utdannings- og forskningsdepartementet følger hvordan og i hvilket omfang voksne benytter retten til grunnskoleopplæring, vil en også se på enslige mindreåriges situasjon. Opplæringstilbudet for enslige mindreårige asylsøkere vil også bli vurdert gjennom ulike tiltaks- og handlingsplaner. Vi utreder nå en ny bosettingsmodell for enslige mindreårige asylsøkere. Det er naturlig å se dette i sammenheng med dette spørsmålet.