Skriftlig spørsmål fra Tor-Arne Strøm (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:413 (2001-2002)
Innlevert: 29.05.2002
Sendt: 29.05.2002
Besvart: 04.06.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Tor-Arne Strøm (A)

Spørsmål

Tor-Arne Strøm (A): Hva har statsråden foretatt seg for å få på plass nødvendige avklaringer i planarbeidet om Lofast-prosjektet, og derved sikre stortingsflertallets ønske om rask fremdrift?

Begrunnelse

Et flertall i Stortinget har ved flere anledninger lagt til grunn at videreføringen av Lofotens fastlandsforbindelse etter alternativ CU skulle starte så raskt som mulig i perioden 2002-2005. Fremdriften synes å ha stoppet opp etter at Hadsel kommunestyre for åtte måneder siden ikke godkjente nødvendige reguleringsplaner.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Samferdselsdepartementet hadde regnet med at godkjente reguleringsplaner for E10 Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast) kunne foreligge høsten 2001, jf. St.prp. nr. 1 for 2001-2002. Hovedregelen er at kostnadsoverslaget for et prosjekt som skal tas opp til bevilgning i Stortinget, skal være basert på godkjente reguleringsplaner der usikkerheten er innenfor en nøyaktighet på ± 10 pst.

Lofast er økonomisk sett av en slik størrelsesorden, dvs. over 500 mill. kr, at prosjektet også skal underlegges ekstern kvalitetssikring av kostnadsoverslaget før Samferdselsdepartementet kan legge fram startbevilgning for prosjektet for Stortinget. En slik kvalitetssikring skal som hovedregel gjennomføres på grunnlag av godkjente reguleringsplaner.

Reguleringsplanen for parsellen Raftsundet - Øksfjorden i Hadsel kommune ble som kjent ikke vedtatt av kommunestyret da den ble behandlet 13. september 2001. Det har videre pågått behandling av en klage fra Nordland Naturvernforbund, Samarbeidsrådet for Naturvernsaker og Hadsel kommune over reguleringsplanvedtaket for parsellen Ingelsfjordeidet - Sørdalen i Lødingen kommune. Fylkesmannen i Nordland fattet 25. april 2002 vedtak om at klagene ikke tas til følge.

Dermed har ikke Lofast den nødvendig lokalpolitiske forankring. Jeg er av den oppfatning at lokale myndigheter gjennom lokale planprosesser fortsatt i noen tid bør ta ansvar for å avklare plansituasjonen for prosjektet før Samferdselsdepartementet eventuelt overfor Miljøverndepartementet fremmer bruk av statlig reguleringsplan. Dette, spesielt med bakgrunn i hensynet til lokalt selvstyre.

Jeg tar likevel sikte på å få satt i gang arbeidet med ekstern kvalitetssikring så raskt som mulig.

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med Lofast når planavklaring og ekstern kvalitetssikring foreligger, jf. St.prp. nr. 60 for 2001-2002.