Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:418 (2001-2002)
Innlevert: 29.05.2002
Sendt: 30.05.2002
Besvart: 10.06.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): I Budsjett-innst. S. nr. 2 for 2001-2002 kap. 328 post 60 ble det av familie,- kultur- og administrasjonskomiteen vist til hurtigruteskipet MS "Finnmarken" som er utsatt for stort forfall. Komiteen bad departementet vurdere om ikke staten burde ta et ansvar for dette.
Vil Regjeringen komme med forslag til finansiering i Revidert nasjonalbudsjett, for å ivareta komiteens intensjoner?

Begrunnelse

Hurtigruteskipet MS "Finnmarken" ligger ved Hurtigrutemuseet i Stokmarknes. Komiteen er gjort kjent med at skipet er utsatt for stort forfall, som følge av at det utsettes for skiftende værforhold, og at det derfor er nødvendig at det bygges inn. En samlet komité har bedt staten vurdere å ta ansvar for dette.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Stiftelsen Hurtigruteskipet Gamle Finnmarken på Stokmarknes i Melbu kommune har ved flere anledninger presentert overfor ulike departementer en plan i tre trinn for vedlikehold av hurtigruteskipet MS "Finnmarken". Fase I i planen innebærer landsetting, maling og vedlikehold av skipet. Fase II innebærer bygging av Hurtigrutens Hus. Fase III innebærer oppføring av et vernebygg for skipet.

Etter flere år i opplag uten tilstrekkelig vedlikehold, ble skipet satt på land på Stokmarknes i 1999 i samsvar med fase I i ovenfor nevnte plan. Fase I er avsluttet.

Landsettingen ble gjort mulig takket være nærmere 8 mill. kr i støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Kulturdepartementet og Miljøverndepartementet. Statstilskuddet ble gitt på vilkår av at det ikke skal gis statlig støtte til fase II i planen (Hurtigrutens Hus) eller en eventuell gjennomføring av fase III (vernebygg). Dette ble formidlet på vegne av staten i brev fra Kommunal- og regionaldepartementet 18. november 1998. I brevet ble det også satt som vilkår at det ikke skal ytes statlige midler til utstillinger i tilknytning til anlegget, og Stiftelsen Hurtigruteskipet Gamle Finnmarken/Hadsel kommune måtte forplikte seg til å ta driftsansvaret for anlegget.

På tross av forutsetningene for statstilskuddet sendte Nordland fylkeskommune, på vegne av de fire nordligste fylkeskommunene, brev til Kulturdepartementet 13. august 2001 hvor Regjeringen bes fremme forslag overfor Stortinget om bevilgning av midler for fase III i planen (bygging av vernebygg for MS "Finnmarken"). Saken ble 18. september 2001 oversendt Miljøverndepartementet.

Revidert Nasjonalbudsjett ble lagt frem 7. mai i år. I overensstemmelse med ovennevnte forutsetninger la Regjeringen ikke frem forslag om statlig finansiering av vernebygg til MS "Finnmarken".