Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:420 (2001-2002)
Innlevert: 30.05.2002
Sendt: 30.05.2002
Besvart: 07.06.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Lovisenberg Diakonale Sykehus er av Helse Øst tilbudt 55 pst. DRG-refusjon for gjestepasienter.
Hvordan mener helseministeren dette vil berøre pasientenes rett til fritt sykehusvalg?

Begrunnelse

Lovisenberg Diakonale Sykehus har i brev av 12. mars d.å. blitt tilbudt 55 pst. DRG-refusjon for gjestepasienter. I publikasjonen "Innsatsstyrt finansiering 2002" fra Helsedepartementet sies det:

"De regionale helseforetakene oppfordres til å inngå avtaler der dette er mulig. Der ikke egne avtaler inngås, gjelder normert pris på 80 pst. av full DRG-pris. Anbefalingen om å velge 80 pst. DRG-pris er basert på en avveining mellom omfordelingseffekter og nødvendig nivå for å sikre at sykehusene ikke skal tape på pasienter som benytter seg av retten til fritt sykehusvalg."

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Spørsmålet har vært forelagt Helse Øst RHF som opplyser at gjestepasientoppgjøret med andre regionale helseforetak tar utgangspunkt i de normerte prisene på 80 pst. av DRG-prisen. I forhold til Lovisenberg Diakonale Sykehus er dette budsjettmessig håndtert ved at den del av basisrammen som gjelder gjestepasienter tilsvarer differansen mellom gjestepasientprisen på 80 pst. av DRG-prisen og DRG-refusjonen sykehusene får for pasienter fra egen region på 55 pst. av DRG-prisen. Beløpet dette utgjør er basert på erfaringstall fra tidligere år.

Dersom antall gjestepasienter overstiger dette, vil sykehuset motta DRG-prisene på 55 pst. fra Helse Øst RHF. Helse Øst RHF vil imidlertid fortsatt motta 80 pst. fra det regionale helseforetaket pasienten er hjemmehørende.

Lovisenberg Diakonale Sykehus er i denne sammenheng behandlet på lik linje med foretakene, da den samme finansieringsmodellen er valgt for disse: Innenfor et volum basert på tidligere erfaringer blir det gitt en kompensasjon tilsvarende 80 pst. av DRG-pris, fordelt med 55 pst. for hver pasient og 25 pst. i basisrammen basert på tidligere års erfaringstall. Aktivitet utover dette blir kompensert tilsvarende 55 pst. av DRG-prisen.

Det er viktig at rammebetingelsene for det frie sykehusvalget kan utvikles og forbedres over tid. Det må anses som positivt at forholdene som her omtales håndteres likt for helseforetak og private.