Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:425 (2001-2002)
Innlevert: 30.05.2002
Sendt: 31.05.2002
Besvart: 10.06.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Hva er framdriften i utarbeidelsen av en egen hundelov, og vil justisministeren bidra til et sterkere rettsvern for barn og andre som utsettes for aggressive hunder, f.eks. gjennom avliving av slike hunder?

Begrunnelse

Straffelovskommisjonen går i sin delutredning VII, NOU 2002:4, inn for at straffeloven § 354 andre ledd erstattes av tilsvarende bestemmelser i en ny lov om hunder og hundehold. Straffelovskommisjonen viser samtidig til at Justisdepartementet nettopp utreder en slik egen hundelov. Høringsnotatet om opprettelsen av en hundelov ble utarbeidet 31. oktober 2000. 31. januar 2002 ble en 7-åring drept av hunder på Vest-Torpa.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Ved brev 27. oktober 2000 sendte Justisdepartementet et utkast til ny lov om hundehold på offentlig høring, med frist 1. mai 2001. Departementet har mottatt om lag 150 høringsuttalelser, med til dels omfattende merknader. Departementet har gjennomgått og systematisert merknadene, og arbeider for tiden med å forberede en proposisjon om ny lov om hundehold. Høringen, samt undersøkelser og erfaringer gjort etter at høringsnotatet ble sendt ut, gir departementet et omfattende grunnlag for det videre arbeidet med lovsaken. Mye tyder på at gjeldende regelverk ikke i tilstrekkelig grad motvirker problematisk hundehold som kan være et hverdagsproblem for mange mennesker, og som i ytterste konsekvens har ført til dødsfall og alvorlige angrep rettet mot barn.

Det fremstår som et krevende arbeid å skulle utforme nye lovregler om hundehold som skal motvirke problematisk hundehold uten å ramme i uønsket stor grad gode hundeholdere, eller motsatt: som gir rimelig rom for godt hundehold uten samtidig også å gi godt rom for problematisk og farlig hundehold. Ved proposisjonsarbeidet skal et betydelig antall enkeltspørsmål gjennomgås og vurderes. Høringen, pressedebatten, henvendelser til departementet og møter og samtaler departementet har hatt med engasjerte organisasjoner og enkeltpersoner viser at saken gjelder konfliktfylte og til dels vanskelige spørsmål der mange har sterke meninger i ulike retninger. Jeg kan ikke nå gå nærmere inn på hvilke konkrete lovendringer som vil bli foreslått ved proposisjonen for å ivareta ovennevnte hensyn.

Proposisjonen vil bli meldt på vanlig måte når saken er tilstrekkelig klar til det. Jeg tar sikte på at det blir i høstsesjonen 2002 eller vårsesjonen 2003.