Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:428 (2001-2002)
Innlevert: 31.05.2002
Sendt: 31.05.2002
Besvart: 07.06.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): SFT har gitt tilsagn om gjennomføring av et eksperiment i Norskehavet som innebærer dumping av flere tonn CO2 på 800 meter dypt vann nordvest for Kristiansund. Til tross for at tilsvarende prosjekt ikke fikk tillatelse utenfor Hawaii er det ikke blitt gitt formell utslippstillatelse eller gjennomført høring.
Støtter statsråden SFT sin vurdering i denne saken, og mener statsråden at saken har vært gjenstand for en tilfredsstillende saksbehandling?

Begrunnelse

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) søkte 18. januar 2002 om tillatelse til å slippe ut totalt 5,4 tonn flytende CO2 på ca. 800 meters dyp ved Storegga, ca. 110 km nordvest for Kristiansund sommeren 2002. Søknaden er levert på vegne av Norges forskningsråd (NFR) og en internasjonal forskningsgruppe. Denne gruppen har arbeidet med såkalt 'havlagring' av CO2 i en årrekke, og har planlagt et CO2Experiment på Hawaii som opprinnelig skulle vært gjennomført sommeren 2000. På grunn av lokal og miljømessig motstand har prosjektet vært utsatt en rekke ganger, og til sist ble søknaden avslått av amerikanske myndigheter. Da ble prosjektet flyttet til Norge, hvor SFT ga saken en saksbehandling på mindre enn 5 dager.
Det framkommer av prosjektbeskrivelsen at forsøket vil ha enkelte negative biologiske effekter både på fisk, bunndyr og andre forhold, selv i liten skala. I større skala, som dette er et forstudie til å gjennomføre på sikt, vil de direkte effektene være mer alvorlige. Dersom slike eksperimenter likevel skulle kunne bli tillatt gjennomført i norske fiskeriområder, er det rimelig å kunne forvente å sannsynliggjøre funn av viktige resultater. I denne sammenhengen framstår selv et såkalt 'vellykket eksperiment' som bortkastet kunnskap, ettersom det fortsatt vil være umulig for verken dette eller andre forskergrupper å garantere at CO2 som blir pumpet ut i de frie vannmasser ikke vil stige opp i atmosfæren og forårsake klimaendringer.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Spørsmålet gjelder Statens forurensningstilsyns (SFTs) håndtering av en søknad fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) om tillatelse til å slippe ut flytende CO2 i Norskehavet i forbindelse med et forsøk med deponering av CO2 på dypt vann sommeren 2002.

Forsøksprosjektet er en del av et internasjonalt havlagringsprosjekt og tar sikte på å fremskaffe mer kunnskap om deponering av CO2 som mulig klimatiltak. Forsøket skal etter planen strekke seg over en periode på 10 dager i tidsrommet 22. juli til 11. august d.å. I denne perioden ønsker en forskningsgruppe å gjennomføre flere delforsøk med slik deponering nær havbunnen. Hvert utslipp vil maksimalt være på 540 kg. Den totale mengde CO2 som skal slippes ut er begrenset til 5,4 tonn.

SFT ga i brev til NIVA av 25. januar d.å. uttrykk for at forsøket ikke krever utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. SFT begrunnet dette standpunktet med å vise til forurensningsloven § 8. Etter denne bestemmelsen kan forurensning "som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper" finne sted uten tillatelse etter § 11.

Deponering av CO2 nær havbunnen har ikke tidligere blitt utprøvet. Etter det Miljøverndepartementet erfarer, knytter det seg en viss faglig berettiget tvil til effektene av slike utslipp av CO2. Selv om det dreier seg om svært små utslippsmengder, kan utslippene forventes å medføre visse tidsavgrensede forandringer i vannets kjemi i nærheten av utslippsstedet - herunder pH-endringer og redusert innhold av oksygen. Det synes å herske en viss usikkerhet ved om og i hvilken grad utslippene også kan påvirke faunaen rundt utslippsstedet. Et av formålene med forsøket er nettopp å øke kunnskapen om biologiske effekter fra utslipp av CO2 i havet.

Miljøverndepartementet har merket seg at den amerikanske miljøvernmyndigheten EPA (U.S. Environmental Protection Agency), i likhet med SFT, har mottatt søknad om et forsøksprosjekt med deponering av CO2 i havet. Miljøverndepartementet er kjent med at det har vært gjennomført offentlige høringer om saken og at saken fortsatt er til behandling hos EPA. For øvrig dreier det amerikanske forsøket seg om en større mengde CO2.

Selv om forsøket i Norskehavet innebærer utslipp av svært begrensede mengder CO2, er det knyttet faglig tvil til om CO2-utslippene vil medføre "nevneverdige skader eller ulemper". På bakgrunn av denne usikkerhet, mener Miljøverndepartementet at det er riktig at søknaden konsesjonsbehandles etter forurensningsloven. Berørte instanser vil dermed få anledning til å uttale seg om saken, og det kan bli aktuelt å stille vilkår i en eventuell utslippstillatelse.

SFT vil nå konsesjonsbehandle søknaden fra NIVA.