Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:438 (2001-2002)
Innlevert: 04.06.2002
Sendt: 05.06.2002
Besvart: 10.06.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Kan kommunene velge å ikke ta hensyn til elever bosatt ved flyktningmottak i kommunen ved fastsettelse av antall klasser på et årskull, jf. § 8-3 i opplæringsloven?

Begrunnelse

Barn i grunnskolealder som bor på flyktningmottak er sikret rett til undervisning innenfor gjeldende regelverk, og kommunene får gjennom blant annet integreringstilskudd og egne tilskudd til opplæring for språklige minoriteter støtte til integreringstiltak i grunnskolen. Opplæringsloven § 8-3 om klassedelingstall fastsetter grenser for hvor mange elever en klasse kan ha ved årets begynnelse. Undertegnede har imidlertid fått signaler om at enkelte kommuner ikke teller med elever fra flyktningmottak ved beregning av antall elever, og ønsker statsrådens vurdering av dette.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Dersom dette gjelder grunnskoleopplæring etter opplæringslovens regler, er det ikke unntaksregler i forhold til hvor eleven kommer fra. De ordinære klasseorganiseringsregler gjelder.