Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:440 (2001-2002)
Innlevert: 05.06.2002
Sendt: 06.06.2002
Besvart: 13.06.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Samferdselsministeren svarte 16. januar 2002 at Posten skulle ha en dialog med kommunene om omlegging til Post i Butikk. Moss kommune har hatt innsigelser mot omleggingen på Jeløya, og har bedt om et nytt møte med Posten Norge BA fordi det ikke er parkeringsmuligheter og bussforbindelse og tilgjengeligheten er ikke ivaretatt for brukerne. Denne henvendelsen har man ikke fått tilbakemelding på. Dette er ikke dialog.
Hva vil samferdselsministeren gjøre for å ivareta brukerne og kommunen?

Begrunnelse

Postens omlegging til Post i Butikk på Jeløya har jeg tatt opp med samferdselsministeren to ganger tidligere. Dialogen med Posten har ikke vært tilfredsstillende, og den ene valgte butikken ligger i utbyggingsområde hvor man nå skal bygge ut et stort felt med boliger. Det må kunne gå an å utsette omleggingen til man vet mer om trafikkonsekvenser og tilgjengelighet. Det må også være spesielt at man ikke svarer på skriftlige henvendelser fra en kommune. Samferdselsministeren har i sine tidligere svar til meg påpekt dette med dialog og samarbeid med kommunene. Hun har også presisert at omleggingen skal ivareta service og tilgjengelighet.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jeg har vært i kontakt med Posten om de forhold som tas opp i spørsmålet, og Posten har opplyst følgende:

"Posten har i forbindelse med omleggingen til Post i Butikk på Jeløya fulgt de samme behandlingsrutiner som overfor andre kommuner berørt av Postens beslutning i januar i år om å erstatte ytterligere 40 poststeder med Post i Butikk våren 2002. Milepælene i prosessen fremgår nedenfor:

- 7. januar 2002: Brev til Moss kommune om forslag til endring i postkontornettet.

- 14. januar 2002: Møte med Moss kommune.

- 15. januar 2002: Faks til Moss kommune med brev av 7. januar 2002 som man hevdet ikke var mottatt.

- 18. januar 2002: Brev til Moss kommune med Postens siste årsresultat og kvartalsrapport.

- 6. februar 2002: Faks til Moss kommune med bekreftelse på forespørsel om utsetting av klagefrist til 13. februar 2002 (Opprinnelig frist var 9. februar 2002).

- 14. februar 2002: Én dag etter utsatt ankefrist ankom faks fra Moss kommune med klage på Postens forslag til endring for Jeløy postkontor. Posten behandlet klagen.

- 18. februar 2002: Brev til Moss kommune med bekreftelse på mottak av klage.

- 11. mars 2002: Brev til Moss kommune med Postens beslutning om å ikke imøtekomme kommunens klage.

Dagen etter at denne ordinære prosessen var avsluttet i og med Postens brev, datert 11. mars 2002, ble Moss kommune og Posten lokalt enige om at kommunen skulle bli nærmere orientert om begrunnelsen for omleggingen på Jeløya. Man var også enige om at kommunen skulle komme med eventuelle kommentarer så snart som mulig fordi Posten må holde et raskt tempo i omleggingen. Posten fulgte opp med brev til kommunen, datert 14. mars 2002, der vi orienterte om begrunnelsen, bad om tilbakemelding så snart som mulig og viste til at Posten arbeidet for etablering av Post i Butikk-løsningen innen 1. juli 2002.

For å holde fastsatt tempo i saken måtte Posten samtidig starte forretningsmessige samtaler med samarbeidspartneren for Post i Butikk-løsningen. Disse samtalene hadde ført frem til en avtale da Moss kommune én måned senere (16. april 2002) sendte brev til Posten om at løsningen etter deres vurdering, ikke var tilfredsstillende, og at de ville diskutere saken nærmere. I svarbrev av 22. april 2002 opplyste Posten at det var inngått avtale med Norgesgruppen om omlegging til Post i Butikk.

Avtalen innebærer etablering av Post i Butikk på KIWI i Sjøgata 15 og på KIWI på Refsnes.

Post i Butikk-etablering ved KIWI i Sjøgata 15 vil totalt sett ha en bedre tilgjengelighet enn dagens postkontor. Samtidig økes antall treffpunkter til Postens tjenester ved etablering av Post i Butikk på Refsnes.

Kommunen har på samme måte som andre berørte kommuner fått anledning til å bli hørt. I tillegg fikk kommunen mulighet til å komme med ytterligere kommentarer etter at den ordinære prosessen var avsluttet. Det ble i denne forbindelse gjort klart for kommunen at Posten ville holde fast ved sin tidsplan med sikte på omlegging til Post i Butikk innen 1. juli 2002.

I stortingsrepresentant May Hansens henvendelse vises det til at Moss kommune skal ha bedt om et "nytt" møte med Posten, uten at Posten skal ha gitt tilbakemelding på denne henvendelsen, og videre at Posten ikke svarer på skriftlige henvendelser fra kommunen. Det har ikke lyktes oss å spore opp hvilken henvendelse eller henvendelser det her siktes til. Posten legger vekt på å besvare alle henvendelser, og de ansvarlige fra Postens side i denne saken er ikke kjent med at det har kommet henvendelser om ytterligere møter eller andre henvendelser som ikke er besvart."

Det er Postens ansvar å gjennomføre omleggingen av ekspedisjonsnettet og sørge for en god posttjeneste i de enkelte områdene, herunder at konsesjonskravene oppfylles. Det er også Posten som treffer endelig avgjørelse om etablering av Post i Butikk og lokalisering av disse etter at de berørte kommunene har fått anledning til å uttale seg gjennom en åpen og ryddig prosess. Ut fra de opplysninger jeg har fått fra Posten har jeg ingen merknader til den dialog som har vært mellom Moss kommune og Posten i denne konkrete saken.