Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:442 (2001-2002)
Innlevert: 06.06.2002
Sendt: 07.06.2002
Besvart: 19.06.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Vil justisministeren ta konkrete skritt for å gjøre noe med kjønnsubalansen i politiets ledelse?

Begrunnelse

Det er nå blitt klart at Vestfold og Rogaland politidistrikter ikke har ansatt en eneste kvinne blant sine nye ledere. Fra før av vet vi at kvinner innen svært mannsdominerte etater og bedrifter har problemer med å få sine kvalifikasjoner anerkjent på lik linje med mennenes. Nærings- og handelsministeren har erkjent dette, og har derfor truet med kjønnskvotering i næringslivet dersom ikke næringslivet selv skjerper seg. I og med at politiet er en statlig etat, burde Regjeringen legge ekstra vekt på få endret den uheldige kjønnsubalansen som eksisterer. SV mener det er svært viktig at politietaten, som er særlig avhengig av legitimitet i befolkningen, legger synlig vekt på representativitet. Vi mener det er bekymringsfullt at kvinner tydeligvis har vanskelig for å bli sett og anerkjent innen politiet, og etterlyser et mer synlig engasjement på dette fra øverste ledelse innen politiet selv og fra Justisdepartementet.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Arbeidet med likestilling i politi- og lensmannsetaten startet opp i 1990. Politiavdelingen i Justisdepartementet utarbeidet i 1995 den første handlingsplan for likestilling. Med bakgrunn i de erfaringer som er gjort, er handlingsplanen revidert ved to anledninger. Første gang for perioden 1. januar 1998 - 31. desember 1999, og nå for tidsrommet 1. januar 2000 - 31. desember 2002. Denne ligger til grunn for Politidirektoratets og politidistriktenes arbeid med likestilling til og med 31. desember 2002.

Hovedmålet for handlingsplanen er å gi like muligheter for kvinner og menn. Det er satt fem delmål: rekruttering, kompetanse, arbeidsordninger, økonomi og kvinnenettverk og kontaktpersoner. For gjennomføring av de fem delmålene ble det foreslått følgende tiltak:1. Målsetting: Rekruttering

Det skal praktiseres positiv særbehandling av kvinner. Melder det seg flere søkere med tilnærmet like kvalifikasjoner, skal kvinner ha fortrinnsrett til stillingen dersom det er mindre enn 40 pst. kvinner i den aktuelle stillingsgruppen i politidistriktet. Det understrekes at dette også gjelder for lederstillinger. Utforme annonse/kunngjøring slik at den er attraktiv for begge kjønn. For stillingskategorier der det er mindre enn 40 pst. kvinner i politidistriktet, skal kvinner oppfordres til å søke. Tilstrebe økt kvinneandel i råd, utvalg med mer, herunder tilsettingsråd, arbeidsmiljøutvalg mv.

- Tiltak: Rapport om deltakelse i råd, utvalg med mer innhentes av likestillingskontakten og sendes til Justisdepartementet innen 15. november hvert år.

2. Målsetting: Kompetanse

- Tiltak: Utarbeide individuelle kompetanseplaner, tildele kompetansegivende arbeidsoppgaver likt mellom begge kjønn.

- Tiltak: Bevisstgjøre, oppfordre og motivere kvinner til å søke etter- og videreutdanning.

- Oppfølging: Utvikling av et prosjekt Lederutviklingsprogram for kvinner. Dette er basert i e-læring og fire seminarer (20 timer hvert) i løpet av ett år. Det er planlagt å starte et pilotprosjekt i høst. I tillegg er det planlagt et mentorprogram for kvinner.

3. Målsetting: Arbeidsordninger

- Tiltak: Forholdene skal legges til rette slik at det er en reell mulighet til å arbeide deltid (jf. arbeidsmiljøloven 46A), herunder tilrettelegge for bruk av tidskonto. I den grad det er mulig tilstrebe å gi tilsatte med omsorgsansvar anledning til å gå ut av tjenestelisten i en periode.

4. Målsetting: Økonomi

- Tiltak: Likestillingsfremmende tiltak skal innarbeides i det enkelte politidistrikt/særorgans budsjett. Det skal settes av budsjettmidler til drift av slike tiltak.

5. Målsetting: Kvinnenettverk og kontaktpersoner

- Tiltak: Arrangere temadagene for kvinnene i politidistriktet.

- Tiltak: Opprette kvinnenettverk.

- Tiltak: Kontaktperson for likestilling i politidistriktet velges ut blant en av de kvinnelige tilsatte.

- Oppfølging: Det ble opprettet kvinnenettverk for alle tilsatte i politi- og lensmannsetaten i nesten alle politidistriktene, og nettverk for kvinnelige ledere. Politidirektoratet arrangerer konferanse for kvinnelige ledere to ganger i året.

Ansvar for gjennomføring av de ovennevnte tiltakene ligger hovedsakelig hos politimestere, driftsenhetsledere og prosjektgruppen for likestilling. Politimestrene har klare retningslinjer ved innstilling til tilsettingsrådene hva angår hensynet til likestilling. Likestilling skal brukes som et personalpolitisk virkemiddel for å fremme effektiviteten, øke trivselen og bedre samarbeidsmiljøet mellom kvinner og menn. Politimestrene skal rapportere resultatene i likestillingsarbeidet.

En oppdatert manuell statistikk fra Politidirektoratet viser at totalt sett har etaten 16,6 pst. polititjenestekvinner og at andelen kvinnelige ledere med personalansvar er 10,2 pst. pr. 12. juni 2002.

Andelen kvinnelige politistudenter som uteksamineres pr. 21. juni 2002 er ca. 33 pst. I tildelingsbrevet for 2002 er Politidirektoratet gitt i oppdrag å prioritere likestillingsarbeidet. Departementet har bedt direktoratet om en ny oversikt over kvinneandelen totalt og i de ulike lederstillinger.

I forbindelse med Politireform 2000 arbeider Politidirektoratet med en overordnet personalpolitikk for politi- og lensmannsetaten. Denne vil foreligge i nærmeste framtid. Denne personalpolitiske strategiplanen vil også ligge til grunn for direktoratets videre arbeid med likestilling.